Për shkelje të rëndë Statutore, pezullohet kreu i Degës së Tiranës

17
Sigal

Për shkelje të rëndë Statutore, pezullohet kreu i Degës së Tiranës z. Ramis Hamzollari

Nr. Prot. 01                                                                                      

Tiranë 10 shkurt  2024

 Lënda: Mbi pezullimin e Kryetarit të Degës Tiranë, z. Ramis Hamzollari

 Në zbatim të STATUTIT të Shoqatës Atdhetare Kulturore “Tomorri” të miratuar me Vendim 3693/2 datë 25. 07. 2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Nenit 26 pika 2 e Statutit të Shoqatës, ku thuhet se: “Vendos pezullimin e kryetarëve të degëve në rast se konstaton prej tyre shkelje të rënda Statutore, emëron një kryetar të përkohëshëm deri në zgjedhjen e kryetarit të ri.”

VENDOSA

Pezullimin e Kryetarit të Degës Tiranë, z. Ramis Hamzollari, për shkelje të rënda dhe të përsëritura të STATUTIT.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Vendimi i arsyetuar dhe i plotë ndodhet në arkivën e shoqtaës.

KRYETARI SHOQATËS ATDHETARE, KULTURORE “TOMORRI”

 Ëngjëll MUSAI