Si të studiosh në Maltë, dokumentet dhe procedurat

111
Sigal

 

Universiteti i Maltës i vendosur në Tal-Qroq është instituti kryesor i mësimdhënies i shtetit në të cilin financohet në masë të madhe dhe është i hapur për të gjithë ata që kanë kualifikimet e nevojshme. Kurset e diplomave në Universitet janë të paramenduara për të dhënë profesionistë të kualifikuar, me aftësi kërkimore, të cilët do të luajnë rol kyç në industrinë, tregtinë dhe çështjet publike në përgjithësi. Gjuhët zyrtare të miratuara në vend janë anglisht dhe maltisht, por kurset mësohen në gjuhën angleze.

Hyrja dhe regjistrimi i VISA

Malta është anëtar i Zonës së Shengenit, por studentë nga BE, EEA ose Zvicër kanë nevojë për vizë për të studiuar në Maltë për më shumë se tre muaj. Studentët nga diku tjetër kërkojnë vizë pa marrë parasysh kohëzgjatjen e qëndrimit të tyre.

Pas mbërritjes dhe regjistrimit në universitet, të gjithë studentët ndërkombëtarë, të cilët do të qëndrojnë për më shumë se nëntëdhjetë ditë duhet të aplikojnë për një dokument qëndrimi.

Në kohën e mbërritjes fillestare, studentët duhet të jenë në kujdestarinë e një bilete fluturimi kthimi në vendin e origjinës, ose kostoja e tij në paratë e gatshme / bankë, së bashku me një deklaratë bankare, që tregon se ata kanë fonde të mjaftueshme për të mbuluar të paktën një tarifat e vitit shkollor plus akomodimin dhe shpenzimet e jetesës.

Udhëzimet e Aplikimit

Studentët, që vizitojnë mund të hyjnë në Universitet për një semestër (tetor-janar / shkurt deri në qershor) ose një vit të plotë akademik.

Afatet e aplikimit për studentët vizitues vijojnë kështu;

= Studentët që aplikojnë për semestrin e parë ose vitin e plotë akademik (fillon në tetor)

= Studentët që aplikojnë për semestrin e dytë (fillon në shkurt)

Formulari i aplikimit duhet të përbëhet nga:

 • Dy fotografi me madhësi të pasaportave.
 • Kopja e pasaportës së aplikantit (detajet e pasaportës, që tregojnë datën dhe vendin e lëshimit).
 • Transkript zyrtar nga Universiteti i aplikantit. Duhet të jepet një përkthim i çertifikuar në gjuhën angleze nëse transkriptimi / certifikata e aplikantit nuk është në gjuhën angleze.
 • Letër zyrtare e rekomandimit nga shtëpia e studentëve të Universitetit ose Certifikata e Gjuhës Angleze.
 • Informacioni i Shëndetit të Studentit
 • Tarifat e aplikimit të pakthyeshme si të lidhura (studentët e shkëmbimit janë të përjashtuar nga pagesa e tarifës së aplikimit).
 • Letra e miratuar nga universiteti vendas i aplikantit (me vulë zyrtare) e cila rekomandon aplikantin të studiojë në Universitetin e Maltës për një periudhë prej një / dy semestrash, sipas rastit.

Aplikimi i plotësuar për studentët vizitues, së bashku me të gjitha dokumentet e kërkuara i dërgohet:

 • Zyra Ndërkombëtare dhe Bashkimi Evropian, Ndërtesa e Administratës, Dhoma 107, Znj. Monique M. Universiteti i Maltës.
 • Email: [email protected]

Tarifat e shkollimit

Universiteti i Maltës ka rishikuar orarin e tarifave të shkollimit për një periudhë afatshkurtër (një vit të plotë akademik ose një semestër) për studentët, që ndjekin studimet universitare nga 2021.

 • Para mbërritjes, në fazën kur aplikantët pranojnë letrën e pranimit, studentët janë të autorizuar të paguajnë një depozitë të pakthyeshme siç është përcaktuar;
 • Shtetasit e BE / EEA: € 240
 • Shtetasit e BE / EEA që aplikojnë për B.Sc. IT njësitë e studimit: € 640
 • Shtetasit jo të BE / ZEE: € 1,080
 • Për rifillimin, studentët duhet të regjistrohen për së paku tetë ECTS për semestër. Në përputhje me parimet e Universitetit të Maltës, studentët mund të regjistrohen në më së shumti tridhjetë ECTS për semestër dhe më së shumti ECU 60 në vit.

Shëndeti dhe siguria

Studentët nga shtetet anëtare të BE / EEA, që janë të regjistruar në universitet kanë të drejtë për trajtim falas në spitalet shtetërore të financuara nga Malta dhe qendrat shëndetësore në tenderimin e një karte të vlefshme EHIC. Studentët nga vendet anëtare të BE / SEE janë gjithashtu të pranueshëm për këto shërbime vetëm në rastet e emergjencës.

Sistemi i Universitetit

Universiteti ofron arsim të lartë edhe pasuniversitar. Në nivelin universitar dhe në nivelin e diplomës. Shumica e departamenteve të universitetit japin mësim në gjuhën angleze.

Universiteti ka katërmbëdhjetë fakultete dhe një shumëllojshmëri të instituteve dhe qendrat. bibliotekat e saj kanë një koleksion prej gati një milion vëllime.