Skandal në Kroaci, Zonja e Parë e vendit ndërhyn për të rregulluar notat e djalit të saj

54
Sigal

Në mediat kroate qarkullon lajmi se zonja e parë e vendit, Sanja Music Milanović ka ndërhyrë në shkollën ku djali i saj studion duke i kërkuar mësueses së këtij të fundit që t’i rrisë notat.

Në artikullin e mediave kroate thuhet se 24 qershor, Sanja Music Milanović i dërgoi një email drejtorit të shkollës së djalit të saj, mësueses së klasës dhe psikologes së shkollës, në të cilën ajo paralajmëron për parregullsi në orët e matematikës. Kjo shkaktoi një valë reagimesh në media për gjoja presionin e gruas së presidentit për të rritur notat tashmë të përfunduara të djalit.

Në përgjigje të pyetjes së Hinës, Ministria e Arsimit dhe Kulturës theksoi se për rastin e lartpërmendur kishte filluar një procedurë inspektimi.

Neni 73 i ligjit për arsimin në shkollat ​​fillore dhe të mesme parashikon që në bazë të monitorimit dhe vlerësimit gjatë vitit akademik, nota përfundimtare për lëndën përcaktohet nga mësuesi i lëndës dhe nota përfundimtare për secilën lëndë caktohet. publikisht në departamentin e klasës në fund të vitit akademik, thuhet në përgjigjen e ministrisë.

Ata theksojnë se neni 11 i Urdhëresës për metodat, procedurat dhe elementët e vlerësimit të nxënësve në shkollën fillore dhe të mesme parashikon se nota përfundimtare nga lënda është rezultat i procesit të vlerësimit të përgjithshëm gjatë vitit shkollor dhe kryhet në bazë të elementet e vlerësimit.

Gjithashtu është përcaktuar se nota përfundimtare nga lënda në fund të vitit akademik nuk duhet të nxirret nga mesatarja aritmetike e notave të regjistruara, veçanërisht nëse studenti ka shënuar progres në semestrin e dytë.

Një student i pakënaqur mund të marrë provimin përpara komisionit

Për mundësinë e ndryshimit të notës përfundimtare, neni 76 i ligjit përcakton se një nxënës ose prind që nuk është i kënaqur me notën përfundimtare në një lëndë të caktuar ka të drejtë të paraqesë një kërkesë në këshillin e mësuesve brenda dy ditëve nga data në fund të vitit akademik për t’i dhënë një provim komisionit, i cili kryhet brenda dy ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës.

“Sipas sa më sipër, çdo prind që nuk është i kënaqur me vlerësimin e përfunduar në një lëndë të caktuar mund të veprojë sipas procedurës së përshkruar më sipër. Në të gjitha rastet e tjera shkolla nuk është e detyruar të veprojë”, thekson Ministria e Arsimit dhe Kulturës. jashtë.

Ata shtojnë se me dispozitat e nenit 16 të Ligjit për Inspeksionin Arsimor parashihet se inspektori gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese është i obliguar t’i ruaj si sekret zyrtar të dhënat personale dhe të tjera konfidenciale.

Po kështu, inspektimi arsimor është i detyruar që dokumentacionin dhe të dhënat dhe faktet e tjera që lidhen me procedurën e inspektimit të ruajë sekret inspektues dhe t’i trajtojë ato në përputhje me ligjin dhe rregulloret e tjera.