KORÇË/ Bashkia tender 30 milionë lekë, për punime artistike druri për zyrën e kryetarit

337
Përparim HALILI
1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor: Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes
2. Lloji i procedurës se prokurimit: Kërkese për propozim
3. Objekti i kontratës: Punime me Dru
4. Fondi limit: 2.500.000 lek pa tvsh
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 muaj nga data e lidhjes te kontratës
6. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 03.07.2017, Ora: 11:00
7. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 03.07.2017, Ora: 11:00