Kontrata e tenderit 100 milionë lekë, dëftesat e shkollave duhet të ishin gati më 28 korrik 2017, por…

905
1. Autoriteti Kontraktor: Ministria e Arsimit dhe Sportit, me adresë: Rruga e Durrësit, Nr. 23, AL 1001, Tiranë.

2. Përshkrim i kontratës: “Loti I: “Shtypja dhe botimi i dëftesave, regjistrave, dhe revistës “Mësuesi”’, me fond limit 8 600 937 (tetë milionë e gjashtëqind mijë e nëntëqind e tridhjetë e shtatë) lekë pa TVSH

3. Afati: Maksimumi deri në 30 ditë nga lidhja e kontratës (sipas grafikut të lëvrimit).

Fitues: “Albdesign PSP” sh.p.k, numri i NIPT: L51819005Q, me vlerë oferte 8 245 451 (tetë milionë e dyqind e dyzet e pesë mijë e katërqind e pesëdhjetë e një) lekë pa TVSHSigal