KORÇË/ Ditën që Rama fliste për grabitqarët e shtetit, “Raqka” i bashkisë firmosi 800 milionë për “Parkun Japonez”

479
1. Autoriteti Kontraktor: Bashkia Korçë
2. Përshkrim i shkurtër i kontratës: Ndërtim i “Parkut Japonez” në qytetin e Korçës
3. Fondi limit: 66,591,325 lekë (gjashtëdhjetë e gjashtë milionë, pesëqind nëntëdhjetë e një mijë e treqind e njëzetë e pesë lekë)
4. Burimi i financimit: Buxheti i shtetit

Investim
5. Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 07.06.2017
Sigal