KLSH: Administrata 37 miliardë lekë dëme. Kryesojnë Tatimet e Doganat

361
Kontolli i Lartë i Shtetit ka mbyllur raportin e auditimeve për periudhën janar-­qershor, ku nga përpunimi i të dhënave është zbuluar në një dëm
ekonomik në nivelin e 4 miliardë lekëve, kurse shkeljet e disiplinës financiare në masën 33.7 miliardë lekë. Nga këto të fundit, 31.9 miliardë janë shkelje me efekt negativ tek performanca e institucioneve në fushën e të ardhurave dhe 1.8 miliardë lekë në fushën e shpenzimeve.
Sipas të dhënave, këto shkelje i përkasin veprimtarisë ekonomiko­financiare për periudhën kohore 2013­-2015, përcaktuar për çdo subjekt të audituar në programet e auditimit dhe pjesërisht periudhës kohore 2015­deri në mars 2016. Por cilat janë fushat ku Kontolli i Lartë i Shtetit ka konstatuar dëmin ekonomik? Në sektorin e tatimtaksave, dëmi i zbuluar është në masën 1.19 miliardë lekë; Në sektorin e Doganave, 429 milionë.
Në fushën e pagave, shpërblimeve dhe sigurimeve shoqërore, 66.5 milionë lekë; Në fushën e Prokurimeve, 1.78 miliardë lekë;Në fushën e shitjes dhe dhënies me qira të pasurisë shtetërore, 158 milionë lekë; Në fushën e shpenzimeve operative, 245 milionë lekë; Në fushën e urbanistikës 52 mijë lekë; Në zërin “të tjera”, 260 milionë lekë. Gjatë kësaj periudhe, si rezultat i shkeljeve dhe abuzimeve të konstatuara nga ana e KLSH­së janë bërë 23 kallëzime penale, për drejtues të rangut të mesëm dhe të lartë në administratë.
Sigal