Sigal

Presidenti Meta dekreton emërimin e z. Eduard Shalsi, Ministër i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes

D E K R E T
PËR
EMËRIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, nr. 6175 prot., datë 31.12.2018, administruar në Institucionin e Presidentit të Republikës me nr. 22 prot., datë 04.01.2019,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zoti Eduard Shalsi, emërohet ministër i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. Dekretit 11036
Tiranë, më 05.01.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META