Llogaritë e fryra bankare të 3 ministrave dhe 5 deputetëve

539
Pasuria e Ministrit Bledi Çuçi
1. Bashkëpronar me 33% të Ap.banimi Tiranë me sip. 94.4 m2, me privatizim, vlera 90 000 euro. 
2. Bashkëpronar me 10% (vlerësuar pjesa si 25 000 euro) Ap.banimi Tiranë, me sip.130.3m plus ambiente ndihmëse, me blerje total në shumën prej 78 000 euro.
3. Bashkëpronar me 50% të Garazh për makinë, me sip.18.37 m2 Tiranë në vlerën prej 23 000 euro. 
4. Bashkëpronar me 50% e Tokë Pyll me sip.1000 m2 në Lanabregas blerë 2007 në vlerën totale prej 1 400 000 lekë; 5) Bashkëjetuesja, ap. Rr. “Reshit Çollaku”, Tiranë, 8         000 000 lekë. 
5. Bashkëjetuesja, garazh Rr. “Reshit Çollaku”, Tiranë, 23 0000 euro, pjesa takuese 50 %.
6. Llogari bankare në bankë të nivelit të dytë në lekë në vlerën 43 760 lekë. 
7. Depozitë bankare në bankë të nivelit të dytë në lekë në vlerën 114 496 lekë. 
8. Llogari bankare në bankë të nivelit të dytë në valutë të huaj në vlerën 6 183 euro. 
9. Llogari bankare në një bankë të nivelit të dytë, 734 329 lekë. 
10. Llogari bankare në një bankë të nivelit të dytë, 21 412 lekë. 
11. Bashkëjetuesja, llogari në një bankë në New York, 1 731 dollarë. 
12. Bashkëjetuesja, llogari në një bankë në New York, 5 157 dollarë. 
13. Bashkëjetuesja, llogari në një bankë në New York, 70 000 dollarë. 
14. Bashkëjetuesja, llogari në një bankë të nivelit të dytë, 23 euro. 
15. Bashkëjetuesja, llogari në një bankë të nivelit të dytë, 3 334 dollarë. 
16. Bashkëjetuesja, llogari në një bankë të nivelit të dytë, 524 lekë.
17. Pronar me 100% i një veture tip Land Rover Discovery, blerë në vitin 2010, në vlerën prej 27 000 euro. 
18. Bashkëpronar me 50% i një veture tip Hunday Matrix i vitit të prodhimit 2003 vlerësuar si jashtë përdorimit.
19. Të ardhura nga paga si ministër, 1 599 770 lekë.
20. Të ardhurat nga interesat bankare, 176 743 lekë, pjesa takuese 100 %.
21. Bashkëjetuesja, të ardhura nga paga në New York, SHBA, si drejtore për Programet e Shoqërisë Civile në Institutin e Menazhimit Lindje-Perëndim, 79 024 dollarë.
22. Bashkëjetuesja, të ardhura nga puna si konsulente, shtator – nëntor 2014, pranë Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim, Tiranë, 2 250 dollarë.
23. Të ardhura nga shitja e pjesëve të një ap. Rr. “Ismail Qemali”, 2 501 760 lekë.
Pasuria e Ministrit Damian Gjiknuri
1. Të ardhura nga paga si ministër, 1 595 941 lekë.
2. Të ardhura nga interesat bankare 100 000 lekë.
3. Bashkëshortja, të ardhura nga paga si drejtuese e deparlamentit në TV Top-Channel, 1 121 000 lekë.
4. Të ardhura nga aktiviteti privat i bashkëshortes (studio projektimi, Fabrika), 1 702 453 lekë.
5. Të ardhura për shpërblim page nga Kuvendi i Shqipërisë, fituar me vendim gjykate, 325 377 lekë.
6. Gjendja e llogarisë në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 327 000 lekë.
7. Kredi në një bankë të nivelit të dytë me vlerë detyrimi financiar të pashlyer – 1 900 000 lekë, me principal 5 milionë lekë, interes bazë 3%, për blerje shtëpie.
8. Bashkëshortja, gjendja e llogarisë në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 43 135 lekë.
9. Bashkëshortja, gjendja e llogarisë në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 16 euro.
10. Bashkëshortja, gjendja e llogarisë në një bankë të nivelit të dytë, 641 001 lekë.
11. Bashkëshortja, gjendja e llogarisë në një bankë të nivelit të dytë, 7 032 euro.
12. Bashkëshortja, kredi në një bankë të nivelit të dytë, me vlerë detyrimi financiar – 0 euro, me principal 18 200 euro, interes Eurobor 5 %, për blerje automjeti.
Pasuria e Ministres Mimi Kodheli
1. Të ardhura nga paga si ministre, 1 595 775 lekë.
2. Bashkëshorti, të ardhura nga paga 498 543 lekë.
3. Të ardhura nga Kuvendi i Shqipërisë, likuidim gjyqësor, 409 316 lekë.
4. Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, në emër të djalit, pakësuar me – 2 334 lekë, pjesa takuese 50 %.
5. Gjendja e llogarisë depozitë në një bankë të nivelit të dytë, në emër të nënës, pakësuar me – 22 517 dollarë.
6. Gjendja e llogarisë depozitë në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 76 euro, pjesa takuese 50 %.
7. Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 186 624 lekë, pjesa takuese 50 %.
8. Gjendja e llogarisë depozitë në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 49 216 lekë, pjesa takuese 50 %.
9. Gjendja e llogarisë depozitë në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 36 euro, pjesa takuese 50 %.
10. Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me 12 euro, pjesa takuese 50 %.
11. Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë shtuar me 12 439 lekë, pjesa takuese 50 %.
12. Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë,vlera e detyrimit financiar të pashlyer – 2 394 euro, marrë më 09.09.2012, principali 11 440 euro, me afat 3 vjet, interes 6.58        %, për blerje automjeti.
13. Shpenzime për shkollimin e djalit, 976 000 lekë.
Pasuria e ish-ministrit të Financave Ritvan Bode
1. Të ardhura nga paga dhe shpërblime si deputet, 2 420 823 lekë.
2. Të ardhura nga bonot e thesarit në Bankën e Shqipërisë, 70 000 lekë.
3. Të ardhura nga qiraja, 630 000 lekë.
4. Bashkëshortja, të ardhura nga paga si pedagoge në Fakultetin e Drejtësisë, në UT, 1 821 056 lekë.
5. Bashkëshortja, të ardhura nga interesa bonot e thesarit në Bankën e Shqipërisë, 290 000 lekë.
6. Djali, të ardhura nga interesat bonot e thesarit në Bankën e Shqipërisë, 30 000 lekë.
7. Djali, të ardhura nga puna në Balfin shpk Company, 569 480 lekë.
8. Djali, të ardhura nga firma e konsulencës “AVA Consulting”, 1 510 000 lekë, zotëron 50 % të të drejtave.
9. Vajza, të ardhura nga puna në Bankën e Shqipërisë dhe nga ISSH si pagesë për barrëlindje, 939 425 lekë.
10. Vajza, të ardhura nga puna në kompaninë Albchrome shpk, 4 810 000 lekë.
11. Vajza, të ardhura nga firma e konsulencës, “AVA Consulting”, 1 510 000 lekë, zotëron 50 % të të drejtave.
12. Posedues, i bonove të thesarit me vlerë 5 290 000 lekë.
13. Djali, Eraldo Bode poseduesi i bonove të thesarit me vlerë 1 980 000 lekë.
14. Bashkëshortja, poseduese e bonove të thesarit me vlerë 8 140 000 lekë.
15. Pronar i një autoveture “Benz”, blerë 1 500 000 lekë.
16. Bashkëshortja, pronare e një autoveture “Citroen”, blerë me leasing 7 632 euro.
17. Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 315 362 lekë.
18. Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 367 938 lekë.
19. Bashkëshortja, gjendja e llogarive bankare në një bankë të nivelit të dytë, 478 861 lekë.
20. Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 3 044 705 lekë.
21. Djali, Eraldo Bode, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 39 891 lekë.
22. Detyrim i shlyer për blerje makine, 266 527 lekë.
23. Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i shlyer 4 025 euro, marrë në 2007.
24. Vajza, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 453 900 lekë.
25. Vajza, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 522 927 lekë.
26. Vajza, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 6 000 dollarë.
27. Vajza, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 4 700 euro.
28. Shpenzime për shkollimin e djalit në Universitetin e New York-ut në Tiranë, 5 200 euro.
29. Shpenzime për pushime në Antalia, Turqi, 2 200 euro.
Pasuria e deputetes së PD Majlinda Bregu
1. Të ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë 763 253 lekë.
2. Të ardhura nga paga si Ministër i Integrimit 1 125 225 lekë.
3. Të ardhura nga dhënia me qira ambienteve Bankës Intesa San Paolo 27 000 euro.
4. Të ardhura nga dhënia me qira Magazina te Qyteti i Nxënësve për vlerën 3 150 euro.
5. Bashkëshorti, Z. Ajazi, të ardhura nga honorare, shpërblime dhe dieta pranë kompanisë “Mediavision” 16 000 euro.
6. Të ardhura nga interesat bankare të bashkëshortit 3 819 dollarë.
7. Të ardhura nga interesat bankare të bashkëshortit 411 euro.
8. Të ardhura nga interesat bankare të bashkëshortit 19 212 lekë.
9. Marrje overdrafti pranë Bankës Intesa San Paolo në vlerën 10 000 000 lekë. Në dt 31 dhjetor, kjo llogari kishte tepricë minus 352 590 lekë.
10. Qera financiare – leasing për blerje makine, ne vlerën 51 000 euro.
11. Gjendja totale e llogarive në lekë e Znj. Bregu, në fund të vitit 631 178 lekë.
12. Gjendja e llogarisë në lekë e Z. Ajazi në fund të vitit 485 628 lekë.
13. Gjendja e llogarisë në euro e Z. Ajazi në fund të vitit 8 753 euro.
14. Depozitë në emër të Z. Ajazi me vlerë në fund të vitit 20 645 euro.
15. Gjendja e depozitave totale në dollarë e Z. Ajazi në fund të vitit 239 619 USD.
16. Depozita në lekë e Z. Ajazi në fund të vitit 119 212 lekë.
Pasuria e deputetit të PD Arben Imami
1. Të ardhura nga paga dhe përfitimet e tjera financiare si deputet, 2 197 012 lekë.
2. Bashkëshortja, të ardhura nga paga si pedagoge në Universitetin e Arteve, 1 081 764 lekë.
3. Bashkëshortja të ardhura nga aktiviteti profesional, (pikturë @ design interior), 17 081 euro.
4. Pronar i një autoveture, vlera 11 765 euro.
5. Pronar me 50 % i një ap. në Tiranë, me vlerë 8 760 000 lekë, dhuratë nga nëna.
6. Kredi në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer 2 358 808 lekë, principali, 5 000 000 lekë, (marrë sipas VKM-së “Për strehimin e zyrtarëve të lartë”.
7. Djali, pronar i një automjeti me vlerë 4 600 euro.
8. Djali, pagesë për shërbime të kryera për Sky Tower Hotel, 600 000 lekë.
Pasuria e deputetit të PD Fatmir Mediu
1. Të ardhura nga paga si deputet, 2 175 952 lekë.
2. Bashkëshortja, të ardhura nga paga si përgjegjëse sektori në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë 874 394 lekë.
3. Bashkëshortja, të ardhura nga paga si anëtare e Këshillit Mbikëqyrjes të Prodhim-mobilie sha, pranë Ministrisë së Ekonomisë dhe Tregtisë, 63 420 lekë.
4. Vajza, financim nga puna në shoqërinë Agroblend shpk, nisur prej datës 02.09.2014, 300 000 lekë.
5. Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 109 966 lekë.
6. Gjendja cash 1 020 000 lekë.
7. Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 189 633 lekë.
8. Vajza, kontratë për blerje aksionesh në shoqërinë Beauty Internacional (dyqan parfumerie), 80 000 lekë.
9. Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer 3 005 192 lekë.
10. Kredi bankare një një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer 137 371 euro.
11. Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer 7 558 euro.
Pasuria e deputetit të PD Genc Ruli
1. Të ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputet, 2 146 942 lekë.
2. Të ardhura nga pjesëmarrja në komisionet parlamentare, 122 400 lekë.
3. Të ardhura nga shërbime konsulence pranë “Consulant and Trainers Economical and Financial Reporting in Albanian Media”, 2 439 euro.
4. Të ardhura nga shërbime konsulence për projekte te “Institute of Contemporary Studies”, Tiranë, 495 000 lekë.
5. Të ardhura nga interesat e bonove të thesarit në Bankën e Shqipërisë, 150 681 lekë.
6. Të ardhura nga interesat bankare, 67 500 lekë.
7. Të ardhura nga interesat bankare, 129 euro.
8. Të ardhura nga interesat bankare, 167 dollarë.
9. Të ardhura nga interesat e bonove të thesarit në një bankë të nivelit të dytë, 111 044 lekë.
10. Të ardhura nga interesat e bonove të thesarit në një bankë të nivelit të dytë, 215 euro.
11. Të ardhura nga interesat bankare, 1 456 euro.
12. Të ardhura nga interesat bankare, 102 980 lekë.
13. Të ardhura nga interesat e bonove të thesarit në një bankë të nivelit të dytë, 15 160 lekë.
14. Të ardhura nga interesat e obligacioneve në një bankë të nivelit të dytë, 163 429 lekë.
15. Të ardhura nga interesat e bonove të thesarit në një bankë të nivelit të dytë, 118 958 lekë.
16. Bashkëshortja, të ardhura nga interesat bankare, 1 683 euro.
17. Bashkëshortja të ardhura nga shitja e ap. në Tiranë ku ishte bashkëpronare me 1/3, 3 637 600 lekë.
18. Bashkëshortja, të ardhura nga paga neto si menaxhere e burimeve njerëzore pranë kompanisë, “Sigma Interalbanian”, 1 607 886 lekë.
19. Bashkëshortja, të ardhura nga aktiviteti privat i regjistruar në QKR, 1 400 000 lekë.
20. Vajza, të ardhura nga interesat bankare 368 euro.
21. Investime në Fonde Investimi afatgjatë nëpërmjet një banke të nivelit të dytë, 19 400 euro, 100 kuota.
22. Investime në Fonde Investimi afatgjatë nëpërmjet një banke të nivelit të dytë, 20 000 euro, 145 kuota.
23. Gjendja e kursimeve, 15 000 euro.
24. Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer 109 000 euro, principali 150 000 euro, marrë më 2008 deri në 2023.
Sigal