Nesër do të lexoni/ Moszbatimi i rregullave të përllogaritjes së fondit limit të kontratave

113

Fadil Dekovi Auditues në KLSH

Shoqëria është e interesuar që fondet e tenderuara për kryerjen e punimeve publike, të shërbimeve apo blerjen e mallrave, të përdoren sa më mire, me efektivitet, duke marrë më shumë aktive e shërbime në këmbim të fondeve sa më të vogla. Për të arritur këtë qëllim, faze e rëndësishme për rritjen e përgjegjësisë të autoriteteve kontraktore, është ajo për llogaritjen e vlerës së kontratave, ose ndryshe përcaktimi i fondit limit. Në nenin 59, pika 2 të VKM nr.914, date 29.12.2014, përcaktohet: “Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një ose më shumë alternativave të renditura, si më poshtë:
çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manual etj); ose/dhe çmimet e tregut; ose/dhe çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera kontraktore; ose/dhe ç) çmimet ndërkombëtare, të botuara. Çfarë ndodhë në realitetin e përditshëm, Si e përcaktojnë autoritetet kontraktore (AK) çmimin për njësi të mallit apo shërbimit dhe vlerën e fondit limit? Pothuajse ne të gjithë AK, mënyra e përllogaritjes së vlerës së kontratave është nëpërmjet marrjes privatisht të ofertave nga tre ose më shumë operatorë ekonomik, duke e vlerësuar këtë mënyrë procedimi si formë të studimit të tregut. Mbas këtij hapi, bëhet mesatarizimi i ofertave dhe nxjerrja e një çmimi që u shërben Autoriteteve Kontraktore të përllogarisin vlerën e kontratave, mbi bazën e sasive të mallrave apo shërbimeve.
Çfarë pasojash paraqet kjo në arritjen e rezultateve në procedurat e konkurrimit:
Realisht nëpërmjet kësaj forme, AK…
Për më shumë nesër në gazetën Telegraf