Rilindja ‘lëshon’ patronazhistët/ Pas skandalit me vjedhjen e të dhënave që i solli fitoren në zgjedhje, bën gati ligjin me gjobë 2 mld. lekë për këtë shkelje

135

Qeveria gjobit me 2 miliardë lekë krenarinë e PS – patronazhistët . Pas 1 viti “kujtohet” për skandalet me të dhënat personale, bën gati ndryshimin e ligjit; gjobë për shkelësit!

Sigal

 

Pas fitoret me mandatin e tretë Rama tha se është edhe më shumë krenar për patronazhistët, se sa ishte para zgjedhjeve. Ai shtoi se kontributi i tyre ishte i pakrahasueshëm dhe PS arriti falë tyre të merrte 74 mandate në zgjedhjet e 25 prillit. Pasi i plasën hapur skandalet me daljen e të dhënave personale, pagave, numrat e telefonit dhe targat, qeveria Rama pas një viti ka propozuar disa ndryshime në ligjin “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, për të forcuar mekanizmat mbrojtës, por edhe për të dënuar shkelësit.

Për të diskutuar këto ndryshime në projektligj u zhvillua në Tiranë një takim konsultues. Nisma e re e qeverisë parashikon një serë ndryshimesh ligjore në mënyrën e administrimit të të dhënave personale, forcon rolin e Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale e nga ana tjetër edhe rrit ndjeshëm penalitetet për ata që abuzojnë me këto të dhëna.

Ndryshimi i parë lidhet me përmirësimin e përkufizimit të termave të përdorur në projektligj, si dhe në prezantimin e termave të reja.

Në drejtim të të drejtave të subjekteve të të dhënave, projektligji parashikon për herë të parë edhe të drejta të reja si e drejta për t’u harruar dhe e drejta për transferueshmërinë e të dhënave.

Masa e gjobës do të jetë e njëjtë si ajo që zbatohet nga vendet e Bashkimit Europian dhe gjoba për kundërvajtjet administrative do të shkojë deri në 2 miliardë lekë. Parashikohen edhe detyrime të reja për kontrolluesit dhe përpunuesit.

Njoftimi i plotë: Ndryshimet e projektligjit “Për mbrojtjen e të dhënave personale” në raport me ligjin në fuqi Nr.9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”

Ndryshimi i parë lidhet me përmirësimin e përkufizimit të termave të përdorur në projektligj, si dhe në prezantimin e termave të reja. Konkretisht, në një nga termat më të rëndësishëm në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale është pëlqimi. Përkufizimi i këtij termi ka ndryshuar në mënyrë të tillë që si pëlqim të merret çdo element tregues të vullnetit të subjektit të të dhënave, të dhënë lirisht, të informuar dhe të qartë nëpërmjet të cilit ai, me anë të një deklarate ose me një veprim të qartë pohues, shpreh dakordësinë për përpunimin e të dhënave personale, që lidhen me të, për një ose më shumë qëllime specifike. Ndërkaq, janë prezantuar terma të reja në projektligj si, përpunimi i mëtejshëm, të dhënat e pseudonimizuara, si dhe shtimi i kategorive të të dhënave sensitive.

Në drejtim të të drejtave të subjekteve të të dhënave, projektligji jo vetëm që përmirëson dhe zgjeron të drejtat e tyre të parashikuara nga ligji në fuqi, por parashikon për herë të parë edhe të drejta të reja si e drejta për t’u harruar dhe e drejta për transferueshmërinë e të dhënave.

Gjithashtu, parimet dhe kriteret për përpunimin e të dhënave personale edhe pse mbeten të njëjta, përshkruhen në mënyrë më të detajuar dhe të hollësishme.

Në funksion të mbrojtjes efektive të të dhënave personale, krahas detyrimeve të parashikuara nga legjislacioni aktual parashikohen edhe detyrime të reja për kontrolluesit dhe përpunuesit si: kryerja e vlerësimit të ndikimit në mbrojtjen e të dhënave personale përpara fillimit të një procesi përpunimi, detyrimi për t’u konsultuar paraprakisht me Komisionerin përpara fillimit të përpunimit të dhënave, në rast se ky përpunim rezulton me rrezik të lartë për subjektin e të dhënave, detyrimi për emërimin e një nëpunësi të mbrojtjes së të dhënave, si dhe prezantimi për herë të parë i kodeve të sjelljes dhe mekanizmave të certifikimit.

Në ndryshim nga ligji actual, i cili nuk përmban parashikime të posaçme, me këtë projektligj parashikohen për herë të parë rregulla mbi përpunimin e të dhënave personale nga autoritetet kompetente për sigurinë publike ose kombëtare dhe për parandalimin dhe ndjekjen e veprave penale. Një ndryshim thelbësor që sjell ky projektligj është rishikimi i mandatit dhe kompetencave të Komisionerit në interes të pavarësisë së tij dhe ushtrimit të funksionit për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit duke parashikuar për herë të parë, kompetenca ndihmëse, hetimore dhe korrigjuese.Projektligji prezanton një sistem të ri sanksionesh administrative për shkeljen e dispozitave të tij duke rritur në mënyrë të konsiderueshme masën e gjobës, e cila unifikohet me masën e gjobës që zbatohet nga vendet e Bashkimit Europian, si një tregues i qartë për rëndësinë që ka mbrojtja e të dhënave personale dhe zbatimi i detyrimeve, që burojnë nga kuadri ligjor në këtë fushë.