Mandati i Olta Xhaçkës/ PD dorëzon raportin në Këshillin e Mandateve, çështja të shkojë në Kushtetuese…

27
Sigal

PD dorëzoi ët martë në Kuvend raportin përsa i takon çështjes së mandatit të deputetes socialiste Olta Xhacka, pasi prtetendon se ajo është në kushtet e konfliktit të interesit , pasi burri saj Artan Gaci u shpall investitor strategjik. Në mbledhjen e Këshillit të Mandave u ra dakord që të bëhet votimi të enjten dhe aty do të vendoset nëse do të kalojë apo jo në Kushtetuese ky rast. Kjo e fundit ka marrë një vendim ku detyron që të votojë për dërgimin e rastit në gjykatë, por socialistët janë lënë të lirë të votojnë dhe mund të kemi rastin e parë që një qeveri nuk zbaton një vendim të Kushtetueses. Sipas PD-së, senaca plenare duhet të vendosë “Dërgimin e çështjes Gjykatës Kushtetuese për të konstatuar papajtueshmërine me mandatin e deputetes OltaXhacka. Ndërkohë nga ana tjetërmësohet se edhe PS do tëketënjë raport të sajin, duke bërëqëtë enjten në parlament të paraqiten dy raporte. Në raportin e dorëzuar nga PD janë paraqitur argumentet e opozitës se pse deputetja Xhackaështënëkonflik interesi.

Argumentet e opozitës

Pas konstatimit të fakteve te sipërmendura, studimit të së drejtës se aplikueshme dhe një analize ligjore të kujdesshme, Grupi Parlamentar i Partisëe Demokratike ka konkluduar se deputetja e PS-se, Znj. Olta Xhaçka, njëkohësisht ish ministre për Evropën dhe Punët e Jashtme, ndodhet në kushtet e papajtueshmerisë, çka duhet të sjellë edhe përfundimin e mandatit të saj. Për këtë arsye, me shkresën nr. 2283 prot., date 20.06.2022, i është drejtuar Kuvendit të Shqipërisë me një mocion për ndjekjen e proceduëes parlamentare për konstatimin e pavlefshmeërisë dhe mbarimit të mandatit të deputetes Znj. Olta Xhacka. Në vijim të fakteve dhe rrethanave të cashtjes, të drejtës se aplikueshme dhe jurisprudences s Gjykatës Kushtetuese, analizës ligjore dhe procedurës parlamentare të ndjekur, është e qartë se deputetja dhe ish ministrja përEvropën dhe Punët e Jashtme, Znj. OltaXhacka ndodhet ne kushtet e papajtueshmerise, te percaktuar nga neni 70, pikat 2 dhe 3 te Kushtetutes se Shqiperise, pasi shoqëria “AG.TÇ” sh.p.k., e cila ndodhet ne pronesi te bashkeshortit te saj, Z. Artan Gaci, e per rrjedhoje edhe ne pronesi te saj, ne kuptim te nenit 74 te Kodit te Familjes, dhe nenit 35 te ligjir nr. 9367/2005 “Per parandalimin e konfliktit te interesave ne ushtrimin e funksioneve publike”, ka perfituar te drejta pasurore mbi pasurine e shtetit. Konkretisht, si rezultat i perdorimit te brigjeve te detit, e cila perben pasuri shteterore, per instalimin e stacioneve te plazhit ne fshatin Gjileke, Himare, shoqëria “AG.TÇ” sh.p.k., ne bashkepronesi te bashkeshortit dhe te deputetes Xhacka, do te siguroje te ardhura, cka perben qartazi nje veprimtari fitimprurese qe buron nga pasuria e shtetit.Megjithate, jurisprudenca e Gjykates Kushtetuese, por edhe neni 11911 i Rregullores se Kuvendit, kane percaktuar se Kuvendi nuk ia nenshtron debatit parlamentar, pasi nuk i hyn themelit te ceshtjes. Keshilliper Rregulloren, Mandatet dhe lmunitetin vlerëson vetempermbushjen e kritereve formale qe kane te bejne me faktin nesekerkesaeshte bere me shkrim, eshtenenshkruar nga jo me pak se 1/10 e deputeteve, ka bashkelidhur dokumentacionin provues, verifikon momentin e marrjes se mandatit te deputetit, si dhe verifikon nese mocioni ka te beje me kryerjen e veprimtarive fitimprurese me pasuri qe burojne nga pasuria e shtetit ose e pushtetit vendor apo fitimin e pasurive shteterore. Ne rastin konkret, rezulton se mocioni i paraqitur eshte bere me shkrim, eshtenenshkruar nga 14 deputete, ka bashkelidhur te gjitha provat shoqeruese, Znj. OltaXhackaeshte zgjedhur deputete ne vitet 2013, 2017 dhe 2021, si dhe mocioni ka te beje me kryerjen e veprimtarive fitimprurese qe burojne nga pasuria e shtetit, përkatësisht perdorimi i brigjeve te detit per instalimin e stacioneve te plazhit qe do te sigurojne te ardhura per kompanine “AG.TÇ” sh.p.k., ne bashkepronesi te deputetes dhe bashkeshortit te saj. Ne kete kuptim, por edhe ne zbatim te vendimit nr. 7/2016 te Gjykates Kushtetuese dhe nenit 119/1, pika 2 te Rregullores, Kuvendi ka detyrimin ta dergojeceshtjen ne Gjykaten Kushtetuese, sic ka vepruar edhe me vendimet nr. 18/2016 (rasti i deputetit KocoKokedhima), nr. 28/2016 (rasti i deputetes ValentinaLeskaj) dhe nr. 29/2016 (rasti i deputetit Rakip Suli), ne respekt edhe te praktikes se Kuvendit te Shqiperise.

Gjykata rithekson se në zbatim të nenit 70, pika 4, të Kushtetutes nje e dhjeta e deputeteve të Kuvendit ka të drejtë të paraqesë mocion për konstatimin e papajtueshmërisë dhe mbarimit të mandatit të deputetit, ndërsa vendimmarrja e Kuvendit eshte e domosdoshme me qëllim venien në lëvizje ts kssaj Gjykate per u shprehur për themelin e çeshtjes, për sa kohe që pa një vendim të këtij organi Gjykata nuk mund të shqyrtojë krkesa të tilla. Për rrjedhojë, Gjykata vlereson se në rastin konkret Kuvendi duhet të kishte pranuar mocionin e kërkuesit dhe të ddrgontet; eshtjen per shqyrtim në këtëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë Gjykate, ne menyre qe aspektet e pretenduara si papajtueshmeri te mandatit te deputetes,OltaXhat;ka t ‘i nenshtroheshin vlerësimit kushtetues, pasi gjate gjykimit kushtetues nuk u verifikua ndonje pengese juridikoformale qe mocioni te pengohej nga Kuvendi”.Në këto kushte, në mbeshtetje të neneve 70 pika 4 dhe 132 të Kushtetutës, seanca plenare duhet tëvendosë: “Dergimin e ceshtjesGjykates Kushtetuese per te konstatuar papajtueshmerine me mandatin te deputetes znj. OltaXhacka, sipas Mocionit te paraqitur nga 1110 e deputeteve te Kuvendit te Shqiperise”.