Strategjia e re për Shqipërinë, BERZH: Adresoni problemin e emigracionit

671
Sigal

Bordi i Drejtorëve të BERZH-it ka miratuar një strategji të re për Shqipërinë, e cila përcakton kornizën për punën e Bankës në vend për periudhën 2020-25.

Dokumentet identifikojnë përparësitë e BERZH-it si një investitor dhe një partner në angazhimin e politikave në vitet e ardhshme.

Banka vazhdon të shohë dhe mbështesë përafrimin gjithëpërfshirës të BE-së, si spiranca kryesore e jashtme për reformat, përfshirë forcimin e qeverisjes dhe sundimin e ligjit.

Për të shpejtuar konvergjencën në nivelet e të ardhurave të BE-së, Shqipëria duhet të rrisë produktivitetin duke zhvendosur modelin e rritjes larg nga konsumi drejt investimeve dhe eksporteve, veçanërisht në funksion të zhvillimeve të pafavorshme demografike. Klima e biznesit duhet të përmirësohet në mënyrë që të mbështesë diversifikimin dhe tërheqjen e investimeve të huaja direkte, veçanërisht në sektorë të tillë si turizmi, prodhimi dhe agrobiznesi, dhe të mundësojë një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik.

Për të adresuar këto sfida dhe për të promovuar integrimin rajonal, BERZH njofton se do të ndjekë prioritetet e mëposhtme strategjike në Shqipëri në vitet 2020-25:

– Mbështetje për përmirësimet e qeverisjes ekonomike në të gjithë ekonominë

– Të rrisë konkurrencën dhe përfshirjen e sektorit privat duke promovuar një qasje më të gjerë në financa dhe duke përmirësuar aftësitë e njerëzve

– Të forcohet diversifikimi i energjisë dhe tranzicionit, me nivel karboni të ulët nën Axhendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor.

Deri më tani, BERZH ka investuar mbi 1.4 miliardë euro në 97 projekte në Shqipëri.

Rekomandimet e BERZH për qeverinë:

Energjia: Liberalizimi i mëtutjeshëm dhe zhvlerësimi i përqendrimit të tregut të energjisë në burimet e rinovueshme, ndarjen e furnizimit dhe furnizimit të shpërndarjes, krijimin e një Bursë të Energjisë Shqiptare, investime në asetet e vlerësimit të gjeneve dhe gjeneve, uljen e humbjeve të shpërndarjes dhe përmirësimin e mbledhjes së faturave, zhvillimi i një kornize institucionale për sektorin e gazit.
Transporti: Rehabilitimi i aeroportit hekurudhor Durrës-Tiranë-Ri nas Aeroportit, si hap i parë drejt krijimit të një sistemi hekurudhor konkurrues dhe të besueshëm.

Zhvillimi i aeroporteve rajonalë shtesë, nga të cilët të paktën një në jug të vendit.

Azhurnimi dhe rehabilitimi i rrjetit rrugor të numërimit për të zhbllokuar zhvillimin ekonomik, përfshirë këtu edhe në turne. Investime të vazhdueshme në modernizimin e Portit të Durrësit.

Agrobiznesi: Konsolidimi i tokës bujqësore për krijimin e fermave konkurruese dhe të qëndrueshme nga pikëpamja ekonomike dhe promovimin e qasjes në financa.

Rritja e zhvillimit: Zhvillimi i turizmit të trashëgimisë kulturore bregdetare dhe të vendit, i ashpër investime për të mundësuar konkurrencën e infrastrukturës dhe sektorit privat. Vëmendje e veçantë në tërheqjen e IHD-ve dhe zhvillimin e një segmenti të turizmit.

Mjedisi: Reforma në sektorin e ujit dhe ujërave të zeza, duke përmirësuar shërbimin, disiplinën e cilësisë dhe pagesës. Në sektorin e administrimit të mbeturinave, mbyllja e deponive ilegale, zhvillimi i deponive të duhura si dhe inceneratorët në Tiranë dhe disa qendra rajonale.

Klima e investimeve dhe ulja e ekonomisë joformale: i) Zbatimi i plotë i reformës në drejtësi; ii) Të drejtat e tokës dhe pronës së fortë; iii) Reduktimi i rregullimit për bizneset dhe zvogëlimi i pjesës së shërbimeve publike të ofruara në internet iv) Sigurimi i një regjimi të vetëm transparent për investime ligjore për të përmirësuar qeverisjen dhe parashikueshmërinë.

Ekonomia diferenciale: Zhvillimi i infrastrukturës rajonale me brez të gjerë duke inicuar projekte pilot në rajone rurale dhe në distanca; krijimi i dytë i ndërmarrjeve me infrastrukturë për shërbimet e tjera.

Fiskaliteti: Ulja e informalitetit dhe prodhimi i masave të tjera të konsolidimit fiskal për të përmbushur objektivin afatmesëm të zvogëlimit të borxhit publik nën 60% të PBB-së në 2021; forcimi i administratës tatimore; dhe zgjerimi i bazës tatimore.

Politikat Sociale dhe Punësimi: Përmirësimi i cilësisë dhe mbulimit të Arsimit dhe Aftësimit Profesional, ndërsa siguron lidhje me tregun e punës. Modernizimi i shërbimeve të punësimit publik, përfshirja e punësimit të grupeve të synuara të përfshirjes.