Shkodër/10 milionë lekë për kujdesin ndaj qenve, 8 milionë lekë për kopshtet

508
Sigal

   BASHKIA SHKODËR

 

 

 

1.      Nga:Bashkia
Shkodër.Adresa: L.”Vasil Shanto”,Rr.”13 Dhjetori”, Tel & Fax +35522400150

 

2.    Për: Rubin
Piranaj person fizik.”Adresa: Lagjja Kiras-Shkoder , NIPT-i L 57325003 E

 

3.      Proçedura e
prokurimit:Kerkese per Propozim.

 

4.      Përshkrim i
shkurtër i kontratës:” Trajtimi I qenve te rruges”.

 

5.      Fondi limit (
nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve): 824 164 lekë pa TVSH.

 

6.      Burimi i
Financimit:Buxheti i Bashkise viti 2016.

 

7.      Afati i
realizimit te sherbimit: Nga nenshkrimi i kontrates deri me 31.12.2016.

 

8.      Publikime të
mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike datë 14.11.2016 nr.45.

 

9.      Duke iu
referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Rubin Piranaj person fizik
perfaqesuar nga z. Rubin Piranaj, se oferta e paraqitur me nje vlere te
pergjithshme prej 701 500 leke pa tvsh (Shtateqind e njemije e peseqind
leke)është identifikuar si oferta e suksesshme.