Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, njoftim pezullimi

111

MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

 

Nr.________Prot                                           Tiranë, më ___.___.2020

 

NJOFTIM PEZULLIMI

Autoriteti Qiradhënës, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural vendosi pezullimin e procedurës së konkurrimit publik për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, në administrim të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, me sipërfaqe 44.0170 ha, për pasuritë nr.54/1 me sipërfaqe 22.493 m2, nr.54/7 me sipërfaqe 48.355 m2 , nr.55/1 me sipërfaqe 40.926 m2, nr.55/4 me sipërfaqe 43.608 m2, nr.56/1 me sipërfaqe 143.797 m2, nr.57/1 me sipërfaqe 140.991 m2, me vendndodhje në Zonën Kadastrale 2085, Karavasta e Re, Bashkia Divjakë, Qarku Fier, me datë zhvillimi 27.3.2020, ora 10.00 njoftuar në Buletinin e Njoftimeve Publike nr.6, datë 17.2.2020

Ky pezullim u vendos në zbatim Ligjit nr.44/2015 Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë, në kuadër të zbatimit të masave të marra për mbrojten në funksion të parandalimit të përhapjes së infeksionit nga COVID -19 dhe do të vazhdojë deri në përfundim të periudhës se karantinës së vendosur për këtë qëllim.

 

 

 

                                                                                  SEKRETAR I PËRGJITHSH