SHOQËRIA PËRMBARIMORE “ARDAEL” shpk, shpall shitjen në ankand të tretë për pasurinë…

144

SHOQËRIA PËRMBARIMORE “ARDAEL” shpk, shpall shitjen në ankand të tretë për pasurinë si më poshtë:

1.Pasuria lloji “Arë” me sipërfaqe 530 m2, Nr.pasurisë 496/130, Vol. 8, Fq. 218, ZK.2460, me adresë Linzë, Tiranë,  në pronesi të dorëzanësit Flamur Faik Muça, për detyrimin ndaj kreditorit.

Ankandi fillon me çmim fillestar në masën 1,661,058 (një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e pesëdhjetë e tetë) Lekë.

Ankandi zhvillohet në datë 27.09.2018 ora 16:00 në zyrën e Shoqërisë Përmbarimore “Ardael” shpk, Përmbaruesi Ardian Elezi, në adresën si më poshtë.

Personat e interesuar mund të kontaktojnë në numrin: 0672027883; email: [email protected] ; web : www.ardael.com ose në adresën Rr. “Xhorxh W Bush”,Kulla 1,Kati I,poshtë lokal Elizes,përballë Parlamentit,Tiranë.