Në Shqipëri respektohen besimet fetare

1188
Sigal

Departamenti Amerikan i Shtetit publikon Raportin mbi Lirinë Fetare në  Shqipëri

 Të katër grupet fetare tradicionale janë myslimanët (sunitë), bektashinjtë (një formë e Shia sufizmit), të krishterët ortodoksë (Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë), dhe katolikë. Përveç kësaj, ka shumë prerje të shumta protestante dhe grupe të tjera fetare, duke përfshirë të Besimit Bahá’í, Dëshmitarët e Jehovait, dhe të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme (Mormonët). Komiteti Shtetëror i Kulteve raportoi më shumë se 230 grupe fetare, organizata, fondacione dhe institucione edukative që veprojnë në vend. Kushtetuta dhe ligjet e tjera dhe politikat mbrojnë lirinë fetare.
Me ligj, vendi është laike. Sipas kushtetutës, nuk ka fe zyrtare dhe të gjitha fetë janë të barabarta, megjithatë, myslimane sunite, bektashiane, ortodokse, katolike dhe bashkësitë të gëzojnë një shkallë më të madhe njohjeje (p.sh., festat kombëtare) dhe statusi shoqëror bazuar në praninë e tyre historike në vend. 2010 Ligji kundër diskriminimit krijoi Zyrën e Komisionerit për Mbrojtjen nga diskriminimi, i cili merr dhe përpunon ankesat e diskriminimit, duke përfshirë edhe ato në lidhje me praktikat fetare. Megjithatë, institucioni i mungon fonde dhe personel. Komiteti Shtetëror i Kulteve, nën juridiksionin e Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, është ngarkuar me rregullimin e marrëdhënieve ndërmjet komuniteteve qeveritare dhe fetare si dhe mbrojtjen e lirisë së fesë dhe nxitjen e bashkëpunimit dhe mirëkuptimit ndërfetar. Komiteti thekson të dhënat e tij mbi organizatat fetare lehtësojnë dhënien e lejeve të qëndrimit nga policia për punonjësit e huaj të organizatave të ndryshme fetare. Asnjë organizatë nuk raportoi ndonjë vështirësi në marrjen e lejeve të qëndrimit.. Të katër komunitetet tradicionale fetare  kanë  nënshkruar marrëveshje me qeverinë në vitin 2008. Neni 10 i Kushtetutës kërkon marrëveshje të veçanta dypalëshe për të rregulluar marrëdhëniet midis qeverisë dhe bashkësive fetare. Kisha Katolike Romake ka pasur një marrëveshje të tillë me qeverinë që nga viti 2002. Në vitin 2008, qeveria nënshkroi marrëveshje me komunitetet myslimane, ortodokse dhe bektashiane. Qeveria nënshkroi një marrëveshje dypalëshe me Vëllazërisë Ungjillore së Shqipërisë VUSH), një organizatë protestante ombrellë, në vitin 2010. Ndër përparësitë e marrëveshjes janë një njohje zyrtare e bashkësisë, rikthimi me përparësi i pronave dhe përjashtimi nga taksat. Megjithatë, sfidat administrative dhe ligjore në lidhje me pretendimet e pronësisë në kthimin e përgjithshme e kanë bërë kthimin e pronës të vështirë për individët dhe organizatat, duke përfshirë edhe grupeve fetare. Sipas Ministrisë së Arsimit, shkollat ​​publike janë laike dhe se ligji ndalon indoktrinimin ideologjik dhe fetar. Feja nuk mësohet në shkollat ​​publike.
Nuk pati raportime për abuzime të lirisë fetare. Grupet fetare vazhdoi për peticion qeverisë për të rikthyer pronave të konfiskuara gjatë epokës komuniste. Disa grupe fetare kanë ndërtuar ndërtesa të reja gjatë vitit. Nuk pati raportime për diskriminim në objektet arsimore. Qeveria vazhdoi të trajtonte pretendimet nga secili prej katër grupeve tradicionale fetare në lidhje me kthimin apo kompensimin e pronës së konfiskuar gjatë epokës komuniste ish, megjithatë, shumë prej kërkesave pronësore mbetën të pazgjidhura. Pas përfundimit të vitit 2008 marrëveshjeve dypalëshe mes qeverisë dhe grupeve fetare mbizotëruese, Agjencia Shtetërore për Kthimin dhe Kompensimin e Pronave u udhëzua për të dhënë përparësi pronave të zotëruara nga bashkësitë fetare, edhe pse progresi ishte i ngadalshëm. Mosmarrëveshjet e pronësisë dhe problemet ndjekja ose regjistrimin e pronësisë mbi tokën e bëri të vështirë për grupet fetare për të marrë tokë të re për të ndërtuar kishat. Disa grupe me qira e ndërtesave ekzistuese, por njoftoi se aftësia e tyre për të mbajtur shërbimet e duhura fetare është penguar nga paaftësia e tyre për të blerë tokë dhe të ndërtojë një ndërtesë kishtare. Komuniteti Shqiptare islame vazhdoi të kërkojë leje ndërtimi për një xhami të re në tokën që u kthye për komunitetin nëpërmjet procesit të kompensimit pas-komunist. Në nëntor kryebashkiaku i Tiranës ka deklaruar publikisht se ai do të krijojë një komision komunal për të shpejtuar zhvillimin e një xhami të re pranë sheshit qendror të Tiranës.
Nuk ka ligj që ndalon mbajtjen e veshjeve apo simboleve fetare. Drejtorët e shkollave kanë të drejtë për të vendosur standardet për “veshjen e përshtatshme,” e cila në kohë përfshinte kufizime ndaj ekspozimit publik të simboleve fetare. Nuk pati raportime për abuzime ose diskriminim shoqëror bazuar mbi përkatësinë fetare, besimit ose praktikës.