KLSH merr pjese në takimin e personave të kontaktit( liaison officers)

365
Në datat 6-7 prill 2015 u zhvillua në Riga, Letoni, takimi i personave të kontaktit të Komitetit të Kontaktit të Institucioneve Supreme të Auditimit të vendeve të BE-së. Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të Gjykatës Evropiane të Audituesve, përfaqësues të 28 SAI-ve të vendeve anëtare të BE-së dhe përfaqësues të SIGMA-s, si dhe delegacione të SAI-ve të vendeve kandidate dhe para kandidate për në BE si Turqia, Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi, Serbia dhe Bosnje Hercegovina. Në ditën e parë u zhvillua takimi i personave të kontaktit të vendeve kandidate dhe parakandidate të BE. 
Në këtë takim u diskutua rreth aktiviteteve që ky rrjet do të organizojë gjatë gjysmës së dytë të vitit 2016 dhe përgjatë vitit 2017. Kështu, u rikonfirmua që në datat 13-14 prill 2016 nga SAI i Serbisë do të organizohet tavolina e rrumbullakët me temë “Opinioni i Auditimit”, në të cilën SAI-et pjesëmarrëse do të shkëmbejnë eksperiencat për hartimin e një opinioni bazuar ne ISSAI-t për auditimet financiare dhe ato të përputhshmërisë. Institucioni ynë në këtë event do të përfaqësohet nga një grup audituesish me përvojë të cilët do të prezantojnë eksperiencën e KLSH-së në Auditimet Financiare.

Në kuadër të aktiviteteve të përbashkëta të rrjetit të vendeve kandidate të BE, nga SAI i Bosnje dhe Hercegovinës do të organizohet në Shtator të vitit 2016 tavolina e rrumbullakët mbi pavarësinë e SAI-eve. Synimi i aktivitetit është krijimi i një platforme për diskutimin e sfidave me të cilat ndeshen SAI për të ruajtur pavarësinë e tyre institucionale dhe financiare. Target grupi i cili do të marrë pjesë në këtë aktivitet do të jenë Presidentët e SAI-ve. 
Një temë mjaft e rëndësishme është marrëdhënia e SAI me parlamentin. Në këtë kuadër nga SAI Turk do të organizohet në nëntor Konferenca me temë “Kuadri i marrëdhënieve midis SAI-eve dhe Parlamenteve”. Konferenca synon zhvillimin dhe prezantimin e një udhëzuesi, i cili do të përdoret nga SAI-et për të forcuar marrëdhënien me Parlamentet. Kjo konferencë do të jetë e një niveli të lartë përfaqësimi në të cilët do të marrin pjesë Presidentët e SAI-ve dhe përfaqësues të parlamenteve të vendeve pjesëmarrëse. 
Marrëdhënia midis SAI-t dhe Parlamentit konsiderohet si një nga shtyllat kryesore të mbikëqyrjes parlamentare në kuadrin e rritjes së llogaridhënies publike dhe transparencës.

Auditimi i performancës është një fushë e re auditimi për shumë nga vendet kandidate të BE dhe ekspertiza dhe praktikat e vendeve të BE dhe e Gjykatës Evropiane të Auditimit është e mirëpritur nga këto vende. Me iniciativën Zyrës Kombëtare të Auditimit të Suedisë dhe me mbështetjen e Gjykatës Evropiane të Auditimit, disa nga vendet e Ballkanit si Shqipëria, Serbia, Mali i Zi dhe Maqedonia do të kryejnë auditime paralele të performancës me temë “Prokurimi Publik” . Në kuadër të këtij auditimi, u vendos që përgjatë vitit 2016 të kryhen disa workshop-e në të cilat ekspertë të SNAO dhe ECA do të prezantojnë praktikat më të mira për të gjitha fazat e kryerje së auditimit, duke filluar që nga faza e planifikimit e deri në hartimin e raportit përfundimtar. 

Korrupsioni dhe mashtrimi janë dy fenomene të cilat audituesit i ndeshin shpesh në punën e tyre audituese. Në këtë kuadër Kontrolli i Lartë i Shtetit mori përsipër për të qene vendi pritës dhe organizator i workshop-it “Për luftën kundër korrupsionit dhe mashtrimit”. Ky event u parashikua të kryhet gjatë gjysmës së parë të vitit 2017. Në takim u theksua organizimi i suksesshëm nga ana e KLSH i workshop-it “Për materialitetin dhe auditimin bazuar në kampione”, i organizuar në Vlorë në nentor 2015. SAI-et e rrjetit të vendeve kandidate të BE vendosën të organizojnë gjatë gjysmës së dytë të vitit 2016 një seri workshop-esh, në të cilat do të trajtohen aspektet teknike të fazave e auditimit financiar dhe atij të përputhshmërisë. 
Në ditën e dytë të aktivitetit personat e kontaktit të vendeve anëtare të BE diskutuan rreth aktiviteteve që do të zhvillohen gjatë vitit 2016 dhe raportuan për ecurinë e grupeve të punës të cilat kryejnë auditime në fusha të ndryshme.  Kështu nga SAI Sllovak u raportua rreth përgatitjeve për takimin e Drejtuesve të SAI-eve, anëtarë të Konitetit të Kontaktit i cili do të organizohet në datat 21-22 tetor 2016 bë Bratislavë.  Nga SAI i Holandës, Gjykata Evropiane e Audituesve dhe SAI i Letonisë u raportua ecuria e punës së Task Forcës për Bashkimin Bankar Evropian dhe përkatësisht takimet e grupeve audituese të SAI-eve pjesëmarrëse, përditësimi i ecurisë së auditimit të ECA mbi mekanizmin e vetëm mbikëqyrës dhe përgjigjet e palëve të interesuara mbi këtë bashkim. 

Gjatë takimit u diskutua gjerësisht propozimi i SAI të Polonisë për hartimin e një deklarate të përbashkët për të ftuar në aktivitete të dakortësuara më parë të SAI-eve të Ukrainës,m Moldavisë dhe Gjeorgjisë.  Përfaqësues të SAI-t Gjerman, raportuan rreth zhvillimeve në procesin për hartimin dhe miratimin e standardeve EPSAS dhe rreth deklaratës së SAI të landit të Baden Wuerttenberg për sistemet e kontrollit dhe kostot administrative në fondet e EU per agrikulturën. SAI i Italisë raportoi mbi aktivitetin e Grupit të Punës për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, si kryesues i grupit të vendeve që po kryejnë auditimin mbi TVSH-ne në vendet e BE raportoi mbi ecurinë e auditimit dhe disa nga rezultatet e pritshme te këtij auditimi. 
Në axhendën e këtij aktiviteti u prezantuan dhe aktivitetet e ardhshme të planifikuara të rrjetit të vendeve kandidate dhe para kandidate ku nëpërmjet të tjerave iu bë prezent të pranishmëve propozimi i përfaqësuesve të KLSH-së për marrjen përsipër dhe organizimin e Workshopit “Mbi luftën kundër korrupsionit dhe mashtrimit”.  Në këtë aktivitet Kontrolli i Lartë i Shtetit u përfaqësua nga Kryetari KLSH-së, z. Bujar Leskaj, Sekretari i Përgjithshëm, znj. Luljeta Nano, dhe Audituesja e parë, znj. Alma Shehu. Takimi i ardhshëm i personave të kontaktit të Komitetit të Kontaktit do të zhvillohet në Stokholm, Suedi gjatë vitit 2017.
Sigal