Viti i ri shkollor, probleme me librat dhe “eksod” çregjistrimesh

323
Sigal

reflektuar mbi punën dhe rezultatet e tyre, si dhe për të përcaktuar rrugët për përmirësimin e tyre në të ardhmen. Kjo nismë nuk solli asnjë ndryshim as në programin mësimor dhe as në ngarkesën javore të mësuesve. Ora e parë është aftësi, ora e dytë është zbatim, nuk ka të bëjë me ndryshim të programit mësimor, por afri tematike, duke grupuar tema që lidhen me njëra- tjetrën.

Për t’i ardhur në ndihmë mësuesve menjëherë pas daljes së urdhrit, specialistët e kurrikulës pranë IZHA(sot ASCAP) dhe Drejtorive Arsimore Rajonale (sot ZVAP) trajnuan për zbatimin e udhëzuesit, të gjithë drejtuesit e shkollave publike dhe privatedhe të gjithë drejtuesit e rrjeteve profesionale sipas lëndëve.

Gjithashtu në të gjitha shkollat e arsimit parauniversitar, u zhvilluan seanca informuese me të gjithë nxënësit dhe prindërit për qëllimet dhe përfitimet e kësaj nisme.
Specialistët e kurrikulës në IZHA (sot ASCAP) në bashkëpunim me specialistët e kurrikulës pranë Dar-eve (sot ZVAP) përgatitën një set ndihmës për mësuesit me përvojat më të mira nga e gjithë Shqipëria për planifikimin e periudhave sipas lëndëve, planifikimin ditor dhe përdorimin e metodave të mësimdhënies në orën 45+45 minuta.
Është bërë traditë tashmë prej disa vitesh organizimi i orëve të hapura nga të gjithë mësuesit në lëndë të ndryshme me pjesëmarrjen edhe të prindërve.

• Në këto orë mësimore prindërit madje dhe ata skeptikë pranuan që organizimi i mësimit 45+45 minuta për një lëndë ishte një mënyrë organizimi që duhet të ishte zbatuar më parë sepse, përdorimi i metodave të ndryshme interaktive nga mësuesit sjell asimilimin e njohurive që në klasë nga nxënësit, ata kanë më shumë kohë në dispozicion për t’u thelluar në një lëndë të vetme, kanë mundësi të përvetësojnë dhe të përpunojnë më mirë informacionin e ri.

• Por shumë të kënaqur ata janë shprehur pas përfundimit të tremujorit të dytë ku rezultatet e fëmijëve të tyre nuk ndryshonin, pra, fëmijët nuk kishin rënie nga mësimet edhe pse pasditet e tyre ishin më të lira.

Gjithashtu nga informacionet që ne kemi, me anë të takimeve, pyetësorëve komunikimeve të ndryshme, prindërit e kanë përkrahur këtë nismë sepse:

• ndiejnë lehtësinë e fëmijëve në uljen e ngarkesës në shtëpi për përgatitjen për të nesërmen duke vlerësuar faktin që fëmijët përqendrohen më mirë në dy ose tre lëndë kjo e shoqëruar me uljen e nivelit të stresit tek ata që sillte përgatitja për 6 lëndë.

• nevoja e pranisë së tyre për ndihmën e fëmijëve për detyra apo projekte bëhet më pak e nevojshme pasi këto konsumohen brenda orës së mësimit dhe me ndihmën e mësuesit.

• janë më të informuar për nivelin e njohurive të fëmijës të tyre, si rezultat i vlerësimit më të shpeshtë të tij.

• bëhet më i thjeshtë kontrolli ditor i fëmijëve të tyre për detyrat e shtëpisë.

• çantat janë më të lehta një problem që deri tani ishte mjaft shqetësues për fëmijët.
Pozitivisht për zbatimin e nismës “3 lëndë 6 orë” janë shprehur nxënësit edhe mësuesit.

• Përgatitja e mësuesit është më e fokusuar dhe më e përmbledhur në përdorimin e metodave me në qendër nxënësit që nxisin të menduarin kritik të cilat janë efektive në procesin e mësimnxënies.

• Mësuesi identifikon më mirë nevojat e nxënësve dhe krijon hapësirë të ripunoj njohuritë e paqarta.

• Mësuesi i lë fushë të lirë edhe nxënësit të kërkojë vetë, të reagojë për situata të ndryshme e nxit në punët krijuese, duke siguruar gjithëpërfshirjen e tyre.

• Në lëndët me orë eksperimentale (kimi, fizikë, biologji, Tik) nxënësit nuk mbeten brenda kornizës teorike por kanë hapësirë edhe për të aplikuar në praktikë.

• Do të përgatiten për një numër më të kufizuar lëndësh dhe do të kenë më shumë kohë dhe mundësi për t’u angazhuar në aktivitete të tjera (lexim, veprimtari sportive, artistike, mësimin e gjuhëve të huaja etj.).

A do të vijojë kjo praktikë këtë vit?

Patjetër që po, pasi jo vetëm që është pjesë e Udhëzimeve të MASR, por është pritur pozitivisht dhe përkrahur si një nismë frutdhënëse nganxënësit, prindërit dhe mësuesit.
Duhet vetëm menaxhim, planifikim, pasion, dashuri për veten, profesionin e mbi të gjitha për fëmijët.

Dhe e fundit, zoti Hodaj po me datë 16 shtator shpallen dhe fituesit në konkursin e mësuesve në portalin e mësuesit, a besoni se kjo praktikë punësimi ka funksionuar dhe ka arritur të zgjedhë mësuesit më të kualifikuar? A keni akoma probleme me punësime nepotike apo politike të mësuesve në drejtoritë arsimore?

Portali “Mësues për Shqipërinë”, u realizua sipas përcaktimeve të Udhëzimit Nr.13, datë 22.05.2019 “Për proçedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “Mësues për Shqipërinë” të MASR. Në këtë Portal morën pjesë rreth 6600 aplikantë nga të cilët rreth 4800 morën pjesë në testimin e informatizuar, rreth 1800 mbartën pikët duke qenë pjesë e Portalit “Mësues për Shqipërinë” 2018.

Ishte një proçes i vështirë që kërkoi shumë energji dhe vëmendje të posaçme, por ia dolëm ta realizojmë me sukses dhe ajo që është më shumë e rëndësishme në transparencë të plotë dhe duke i dhënë shansin çdo aplikanti.

Nën përgjegjësinë time të plotë dhe stafit që unë drejtoj garantoj çdo mësues që me meritë ka fituar një vend pune që askush nuk do të mund të përfshihet në sistemin arsimor për të deformuar këtë proçes, kush do të guxojë do të ndëshkohet dhe sigurisht do t’i rikthehet e drejta.

Ky vit shkollor do të jetë viti i cilësisë në arsim, me shkolla më të sigurta, me oficer sigurie, godina të reja, stafe të kualifikuara, me shërbim psiko-social, me mësues ndihmës për nxënës me aftësi ndryshe, me tekste bashkëkohore dhe kurrikula të bazuara në kompetenca, të njehsuara me vendet e tjera të BE-së.

Mbetet angazhimi ynë që të bëjmë kthesën e madhe të merituar në historinë tonë të arsimit. Çdo nxënësi, mësuesi, prindi dhe gjithë komunitetit i uroj me zemër Gëzuar Vitin e Ri Shkollor 2019-2020. Suksese dhe fat për të gjithë. Atdheut duhet t’i japim atë që meriton.