SHOQËRIA PËRMBARIMORE “ARDAEL” shpk, shpall shitjen në ankand të tretë për pasuritë…

636
Sigal

1.“Truall+Ndertese’’  me siperfaqe totale 96.55 m2,nga te cilat 88.4 m2 ndertese me adrese  ne lagjen  ‘’5 Maj’’,Elbasan ne pronesi te dorezanesit Tefik Lutfi Teta per detyrimin ndaj kreditorit.

Ankandi fillon me cmim fillestar 1,238,146 (nje milion dyqind e tridhjete e tete mije e njeqind e dyzet e gjashte) leke.

2.“Njesi’’  me siperfaqe totale 19 m2,me adrese  ne lagjen ‘’ Qemal Stafa’’,Elbasan ne pronesi te debitores Florida Hysen Piku per detyrimin ndaj kreditorit.

Ankandi fillon me cmim fillestar 997,396 (nenteqind e nentedhjete e shtate mije e treqind e nentedhjete e gjashte ) leke.

Ankandi zhvillohet ne date 16.08.2018 ora 16:00, ne zyren e Permbaruesit Ardian Elezi ne adresen si me poshte.                                                                                                                       

Personat e interesuar mund te kontaktojne ne numrin: 0672027883;email: [email protected] ; ëeb : ëëë.ardael.com ose ne adresen Rr. “Xhorxh Ë Bush”,Kulla 1,Kati I,poshte lokal Elizes,perballe Parlamentit,Tiranë.