SHOQËRIA PËRMBARIMORE “ARDAEL” shpk, shpall shitjen në ankand të parë për pasurinë…

1238
Sigal

SHOQËRIA PËRMBARIMORE “ARDAEL” shpk, shpall shitjen në ankand të parë për pasurinë…

“Truall’’ me sipërfaqe totale 106  m2 nga të cilat 20 m2 ndërtesë , me adresë Bulevardi, “Bajram Curri”, Tiranë i cili është lënë në hipotekë në pronësi të dorëzanësës/ hipotekuese Andromaqi (Andrromaqi) Tasi Katorri (Katori) për detyrimin e debitores Diamanda Petrit Katorri (Katori) ndaj kreditorit.

Ankandi fillon me çmim fillestar 17,826,688 (shtatëmbëdhjetë milion e tetëqind e njëzet e gjashtë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e tetë) Lekë. Ankandi zhvillohet në datë 31.07.2018 ora 16:00 , në zyrën e Përmbaruesit Ardian Elezi në adresën si më poshtë.

Personat e interesuar mund të kontaktojnë në numrin: 0672027883;email: [email protected] ; web : www.ardael.com ose në adresen Rr. “Xhorxh W Bush”,Kulla 1,Kati I,poshte lokal Elizes,perballe Parlamentit,Tiranë.