ALUIZNI, hapa të rëndësishëm në hipotekimin e pronave informale

  117

  Gazeta Telegraf/

  Një nga
  prioritetet e ALUIZNI-t ka qenë dhe është identifikimi i zonave informale,
  formalizimi dhe integrimi i tyre në realitetin urban. Përcaktimi dhe miratimi i
  kufirit të zonave ndihmon për një qasje objektive të fenomenit të
  informalitetit në raport me premisat dhe dinamikat e zhvillimit urban. Në këtë
  mënyrë ato jo vetëm kthehen në faktor gjatë procesit të hartimit të dokumenteve
  të planifikimit të territorit por edhe iu vinë në ndihmë njësive të qeverisjes
  vendore të saktësojnë prioritetet në lidhje me projektet e urbanizimit.
  Janë   identifikuar   dhe miratuar 
  në   Këshillin  e 
  Rregullimit   të   Territorit  
  gjatë   kësaj periudhe 277 zona
  informale me një sipërfaqe të përgjithshme prej 205 hektarësh, të shpërndara në
  gjithë territorin e Shqipërisë. Nga një vrojtim i tyre vlerësohet se numri  i ndërtimeve 
  pa  leje në  këto zona 
  është  rreth  218.000, 
  me një  numër të përafërt prej
  300.000 familjesh. Qarqet me numrin më të lartë të ndërtimeve informale e si
  rrjedhim me numrin më të madh të zonave të miratuara janë Durrësi, Tirana,
  Shkodra, Fieri dhe Elbasani. Urbanizimi  
  i   zonave   informale  
  po   vlerësohet   gjithnjë  
  e   më   shumë  
  nga   ana   e Agjencisë krahas legalizimit. ALUIZNI po
  luan një rol konkret dhe të drejtpërdrejtë në procesin e hartimit të planeve
  vendore në bashkëpunim të ngushtë me Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të
  Territorit. Parimet kryesore të pjesëmarrjes së Institucionit lidhen me; vënien
  në dispozicion të informacionit (treguesve) që disponon, në mënyrë që t’iu vijë
  në ndihmë studiove projektuese  
  hartuese   të   planeve;  
  ndërgjegjësimi   i   aktorëve  
  kyç   në   procesin  
  e planifikimit të territorit, për të përfshirë plotësisht realitetin e
  ndërtimeve informale në suazat e planifikimit. Duke lënë pas mentalitetin
  negativ mbi informalitetin, pavarësisht natyrës kaotike të tij, e ardhmja e
  qyteteve nuk mund ta anashkalojë atë, përkundrazi, duhet të hidhen bazat   e  
  shëndosha   për   urbanizimin  
  e   drejtpërdrejtë   dhe  
  integrimin   e   tyre  
  me përmbylljen e procesit të legalizimit.