SHOQËRIA PËRMBARIMORE “ARDAEL” shpk, shpall shitjen në ankand të tretë për pasurinë…

153

SHOQËRIA PËRMBARIMORE “ARDAEL” shpk, shpall shitjen në ankand të tretë për pasurinë:

“Truall’’ me sipërfaqe totale 106  m2 nga të cilat 20 m2 ndërtesë , me adresë Bulevardi, “Bajram Curri”, Tiranë i cili është lënë në hipotekë në pronësi të dorëzanëses/ hipotekuese Andromaqi (Andrromaqi) Tasi Katorri (Katori) për detyrimin e debitores Diamanda Petrit Katorri (Katori) ndaj kreditorit.

Ankandi fillon me çmim fillestar 11,230,814 (njëmbëdhjetë milion e dyqind e tridhjetë mijë e tetëqind e katërmbëdhjetë) Lekë.  Ankandi zhvillohet në datë 08.10.2018 ora 16:00 , në zyrën e Përmbaruesit Ardian Elezi në adresën si më poshtë.

Personat e interesuar mund të kontaktojnë në numrin: 0672027883;email: [email protected] ; web : www.ardael.com ose ne adresen Rr. “Xhorxh W Bush”,Kulla 1,Kati I,poshte lokal Elizes,përballë Parlamentit,Tiranë.