Patos/ Pas përzënies së “Rilindjes”, bashkia çon në Zharrëz zhavorr për rrugët

156
– Ndërkohë që banorët presin dëmshpërblimet e shtëpive të shkatërruara prej “Bankers”
BASHKIA PATOS 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor: Bashkia Patos, Lagja “Naftëtari”, Rruga “Unaza”, E-mail [email protected], Faqja në Internet www.bashkiapatos.gov.al 
2. Lloji i procedurës se prokurimit: Tender i Hapur 
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: ”Blerje bazë materiale për rikonstruksionin e rrugëve të brendshme në Njësinë Administrative Zharrëz” 
4. Fondi limit: 14,460,333.3 (katërmbëdhjetë milionë e katërqind e gjashtëdhjetë mijë e treqind e tridhjetë e tre pikë tre) lekë pa TVSH 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 30 dite nga nënshkrimi i kontratës 
6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 03/07/2017 ora 11:00 
7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 03/07/2017 ora 11:00