Ja 21 ligjet, VKM dhe udhëzimet për pensionet lëmoshë të verbrit, me të cilët janë tallur qeveritë në këto 25 vite

306

Përparim HALILI


1.      Ligji nr. 8098, datë 28.3.1996 “Për statusin e të verbrit”.

2.      Ligji nr. 9602, datë 28.7.2006 “Për disa ndryshime në ligjin
nr. 9355, date 10.3.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”.

3.      Ligji nr. 7995, datë 20.9.1995 “Për nxitjen e punësimit”.

4.      Ligji nr. 9232, datë 13.5.2004 “Për programet sociale për
strehimin e banorëve të zonave urbane”.

5.      VKM nr. 53, date 28.1.2005 “Për përcaktimin e
dokumentacionit të nevojsh3m, afateve dhe procedurave për të përfituar strehim
nga programet e banesave sociale me qira”

6.      Ligji nr. 7952, date 21.6.1995 “Për sistemin arsimor
parauniversitar”.

7.      Dispozita normative (Për shkollat publike).

8.      VKM nr. 198, datë 5.4.2006 “Për pranimet në Universitetet
dhe Shkollat e Larta, për vitin akademik 2006-2007, në sistemin me kohë të plotë
dhe për përcaktimin e tarifës së shkollimit”.

9.      VKM nr. 277, datë 18.6.1997 “Për përfitimet nga statusi i
të verbrit”, i ndryshuar.

10.  Udhëzimi nr. 1766/1, datë 17.09.2003 “Për zbatimin e VKM
nr. 277, date 28. 6. 1997 “Për përfitimet nga Statusi i të verbrit”, i
ndryshuar.

11.  Udhëzimi nr. 1956, datë 19.9.2006 “Për një ndryshim ne Udhëzimin
e Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta nr. 1281, datë
15.7.2004 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 1766/1, datë 17. 09. 2003 “Për
zbatimin e VKM nr. 277, datë 18.6.1997 “Për përfitimet nga Statusi i të verbrit”.

12.  VKM nr. 671, date 15.12.2000 “Për krijimin e Komisionit
mjekësor të përcaktimit të verbërisë”.

13.  Udhëzim nr. 74 date 11.01.2002 “Mbi zbatimin e VKM nr.
74, date 15.12.2000, “Për krijimin e Komisionit mjekësor të përcaktimit të verbërisë”

14.  VKM nr. 83, date 26.2.2001“Për tarifat telefonike dhe për
pagesat elektrike nga Personat me aftësi te kufizuar”, i ndryshuar.

15.  Udhëzimi i Ministrisë së Industrisë dhe Energjetikës,
Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale “Për përfitimet
në pagesën e energjisë elektrike, të personave me aftësi të kufizuar.

16.  Udhëzimi i Ministrisë se Financave Nr. 1, datë 30. 01. 2006
“Për sistemin e taksave Kombëtare në Republikën e Shqipërisë”.

17.  Statuti i Shoqatës së të Verbërve të Shqipërisë

18.  Rregullorja e funksionimit të degëve të Shoqatës së të
Verbërve të Shqipërisë  

19.  Rregullore e brendshme për funksionimin dhe administrimin
e QKRV

20.  Rregullorja mbi qarkullimin e mjeteve monetare dhe
materiale

21.  Udhëzimi i Presidentit te SHVSH “Për të gjithë përfituesit
mbajtës të librezës së verbërisë”