Lista me 200 vende pune/ Pasi i bënë vendet e punës monopol të militantëve partiakë, në kohën që shqiptarët morën arratinë nëpër botë, qeveria bën publike profesionet që nuk po i plotëson dot në administratë

773
Sigal

Ja lista me mbi 200 vende të lira pune në Administratën Shtetërore

Profesionet e kërkuara përfshijnë: Shkencat bujqësore, inxhinierike, ekonomike, informatike, juridike, sociale, Mjekësi, Arkitekturë etj. Ja Profesionet e plota, afatet dhe kushtet për aplikim

Studentët e ekselencës mund të aplikojnë në faqen punetembare.al në pozicionet e lira në kryeministri dhe ministritë

Sajti punetembare.al ka publikuar listën dhe të dhënat në lidhje me  më shumë se 200 vende të lira pune në kryeministri dhe në ministri ku mund të aplikojnë studentët e ekselencës. Në ndryshim nga vendet e tjera, punësimet në kryeministri e ministri do të bëhen mbi bazën e Kodit të Punës dhe jo sipas ligjit të shërbimit civil. Profesionet e kërkuara përfshijnë degët që kanë të bëjnë me: ekonominë, bujqësinë, specialistët IT, inxhinieritë, shkencat sociale e shoqërore, mjekësi, arkitekturë etj. Ndërkaq, për sa i përket afateve të dorëzimit të dokumentacioneve përkatëse, nga ana e studentëve që kanë mesatare 9-10, Kryeministria dhe ministritë kanë vendosur afate të ndryshme.

 Vendet e lira në Kryeministri / Afati për dorëzimin e dokumentave 5 Shkurt 2019

Diploma: Planifikim Territori; Urbanistikë; Arkitekturë; Shkenca Inxhinierike

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

-Specialist, Drejtoria e Asistencës së Njësive të Qeverisjes Vendore, Agjencia e Zhvillimit të Territorit – Kategoria Pagës IV-a

Diploma: Shkenca Bujqësore; Shkenca MjedisoreNiveli minimal: Bachelor

-Specialist Gjelbërimi, Sektori i Mirëmbajtjes së Ambienteve të Jashtme/Gjelbërimi, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare  – Kategoria Pagës IV-b

Diploma: Shkenca EkonomikeNiveli minimal: Master Profesional

-Specialist, Sektori i Shërbimeve të Përgjithshme në Kryeministri, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare  – Kategoria Pagës III-b

Diploma: Shkenca Ekonomike; Shkenca JuridikeNiveli minimal: Bachelor

-Specialist, Zyra Rajonale Tiranë, Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA) – Kategoria Pagës IV-b

Diploma: Shkenca InxhinierikeNiveli minimal: Bachelor

-Specialist inxhinier, Pallati i Kongreseve, Drejtoria e Eventeve Qeveritare, Publike dhe Jopublike, Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare  – Kategoria Pagës IV-b

Diploma: Shkenca JuridikeNiveli minimal: Bachelor

-Specialist, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje – Kategoria Pagës IV-a

Diploma: Shkenca KompjuterikeNiveli minimal: Bachelor

-Specialist, Sektori i Drejtorive Rajonale Durrës, Drejtoria TIK e Tatimeve, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit. – Kategoria Pagës IV-b; -Specialist, Sektori i Drejtorive Rajonale Elbasan, Drejtoria TIK e Tatimeve, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës IV-b; -Specialist, Sektori i Drejtorive Rajonale Tiranë, Drejtoria TIK e Tatimeve, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës IV-b

Niveli minimal: Master Profesional

-Specialist, Sektori i DRC, Drejtoria e Vazhdimësisë së Punës BÇ, Back-up dhe DRC, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b; -Specialist, Sektori i IT në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b; -Specialist, Sektori i IT në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeo-hapësinor, Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b (2 pozicione); -Specialist, Sektori i IT në Ministrinë e Drejtësisë (ATP), Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b; -Specialist, Sektori i IT në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë (AQT), Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b; -Specialist, Sektori i Programimit të Liçencimit dhe Aplikacioneve, Drejtoria e Sistemeve e-GOV, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b; -Specialist, Sektori IT në Degën Doganore Elbasan, Drejtoria TIK e Doganave, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b; -Specialist, Sektori IT në Degën Doganore Fier, Drejtoria TIK e Doganave, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b; -Specialist, Sektori IT në Degën Doganore Qafë-Thanë, Drejtoria TIK e Doganave, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b; -Specialist, Sektori IT në Degën Doganore Shkodër, Drejtoria TIK e Doganave, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b; -Specialist, Sektori IT në Degën Doganore Vlorë, Drejtoria TIK e Doganave, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b

Diploma: Shkenca Sociale; GazetariNiveli minimal: Master Profesional

-Specialist, Sektori i Koordinimit për Shoqërinë Civile dhe Sigurinë, Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm – Kategoria Pagës III-b

Vendet e lira në Ministrinë e Drejtësisë / Afati për dorëzimin e dokumenteve 29 Janar 2019

Diploma: Mjekësi e PërgjithshmeNiveli minimal: Master Shkencor

-Specialist (mjek kirurg), Sektori i Shërbimit të Kujdesit Shëndetësor, Instituti i Veçantë “Qendra Spitalore e Burgjeve”, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve – Kategoria Pagës IV-b; -Specialist (mjek pavioni, psikiatër), Sektori i Shërbimit të Kujdesit Shëndetësor, Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Krujë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve – Kategoria Pagës IV-b  (2 pozicione); -Specialist (mjek psikiatër), Sektori i Shërbimit të Kujdesit Shëndetësor, Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Durrës, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve – Kategoria Pagës IV-b; -Specialist (mjek), Sektori i Shërbimit të Kujdesit Shëndetësor, Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve – Kategoria Pagës IV-b

Diploma: Shkenca EkonomikeNiveli minimal: Bachelor

-Specialist Finance, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve – Kategoria Pagës IV-a

Diploma: Shkenca Ekonomike; Shkenca JuridikeNiveli minimal: Bachelor

-Specialist, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse dhe Marrëdhënieve e Institucionet, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Vlorë, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-b

Diploma: Shkenca Inxhinierike; ArkitekturëNiveli minimal: Master Profesional

-Inspektor (Topograf), Sektori i Kompensimit Financiar dhe Fizik, Drejtoria e Kompensimit, Agjencia e Trajtimit të Pronës – Kategoria Pagës III-b  (4 pozicione); -Inspektor (Topograf), Sektori i Shqyrtimit të Kërkesave për Njohje Pronësie, Drejtoria e Trajtimit të Kërkesave për Njohje, Agjencia e Trajtimit të Pronës – Kategoria Pagës III-b   (4 pozicione)

Diploma: Shkenca Inxhinierike; Shkenca Kompjuterike; Shkenca EkonomikeNiveli minimal: Bachelor

-Specialist, Sektori i Raporteve dhe Statistikave, Drejtoria e Analizës, Vlerësimit të Riskut dhe ALBReP/GIS, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-a

Diploma: Shkenca JuridikeNiveli minimal: Master Profesional

-Inspektor (Jurist), Sektori i Kompensimit Financiar dhe Fizik, Drejtoria e Kompensimit, Agjencia e Trajtimit të Pronës – Kategoria Pagës III-b  (4 pozicione); -Inspektor (Jurist), Sektori i Shqyrtimit të Kërkesave për Njohje Pronësie, Drejtoria e Trajtimit të Kërkesave për Njohje, Agjencia e Trajtimit të Pronës – Kategoria Pagës III-b  (3 pozicione); -Inspektor, Sektori i Kontrollit Juridik, Agjencia e Trajtimit të Pronës – Kategoria Pagës III-b (5 pozicione); -Inspektor, Sektori i Përfaqësimit Ligjor, Drejtoria Juridike, Agjencia e Trajtimit të Pronës – Kategoria Pagës III-b   (2 pozicione)

Diploma: Shkenca Juridike; Akademia e Rendit ose SigurisëNiveli minimal: Master Profesional

-Inspektor i Drejtorisë së SHKBB-së, Zyra e SHKBB, Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale, Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve – Kategoria Pagës III-b

Lloji i diplomës: Shkenca Juridike; Shkenca InxhinierikeNiveli minimal: Bachelor

-Specialist, Sektori i Regjistrimit dhe Hartografisë, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Fier, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-b; -Specialist, Sektori i Regjistrimit dhe Hartografisë, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Kolonjë, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-c; -Specialist, Sektori i Regjistrimit dhe Hartografisë, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Korçë, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-b (2 pozicione); -Specialist, Sektori i Regjistrimit dhe Hartografisë, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Kurbin, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-c; -Specialist, Sektori i Regjistrimit dhe Hartografisë, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Librazhd, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-c; -Specialist, Sektori i Regjistrimit dhe Hartografisë, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Shkodër, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-b; -Specialist, Sektori i Regjistrimit Fillestar, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Berat, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-b; -Specialist, Sektori i Regjistrimit Fillestar, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Durrës, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-b; -Specialist, Sektori i Regjistrimit Fillestar, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Fier, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-b; -Specialist, Sektori i Regjistrimit Fillestar, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Shkodër, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-b (2 pozicione)

Diploma: Shkenca KompjuterikeNiveli minimal: Bachelor

-Specialist, Sektori i Analizimit dhe Vlerësimit të Riskut, Drejtoria e Analizës, Vlerësimit të Riskut dhe ALBReP/GIS, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-a (2 pozicione); -Specialist, Sektori i Gjeodezisë dhe ALBPOST, Drejtoria e Hartografisë dhe Regjistrimit Fillestar, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-a  (3 pozicione); -Specialist, Sektori i Menaxhimit të të Dhënave ALBReP (Zhvillimi i Sistemeve të Aplikacioneve), Drejtoria e Analizës, Vlerësimit të Riskut dhe ALBReP/GIS, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-a; -Specialist, Sektori i Ndërveprimit me ALBReP, Drejtoria e Analizës, Vlerësimit të Riskut dhe ALBReP/GIS, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-a  (3 pozicione)

Niveli minimal: Master Profesional

-Inspektor, Sektori i Web-Gis dhe Regjistrit, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Agjencia e Trajtimit të Pronës – Kategoria Pagës III-b   (2 pozicione)

Diploma: Shkenca ShoqëroreNiveli minimal: Bachelor

-Specialist, Sektori i Arkivave dhe Administrimit të Informacionit, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Fier, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-b

Diploma: Shkenca SocialeNiveli minimal: Bachelor

-Specialist, Sektori i Çështjeve Shoqërore, Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Krujë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve – Kategoria Pagës IV-b; -Specialist, Sektori i Çështjeve Shoqërore, Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Lezhë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve – Kategoria Pagës IV-b; -Specialist, Sektori i Çështjeve Shoqërore, Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve – Kategoria Pagës IV-b; -Specialist, Sektori i Çështjeve Shoqërore, Institucioni i Ekzekutimit te Vendimeve Penale, Rrogozhinë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve – Kategoria Pagës IV-b

Diploma: StomatologjiNiveli minimal: Master Shkencor

-Specialist (mjek stomatolog), Sektori i Shërbimit të Kujdesit Shëndetësor, Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Durrës, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve – Kategoria Pagës IV-b; -Specialist (mjek stomatolog), Sektori i Shërbimit të Kujdesit Shëndetësor, Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Paraburgimi 302, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve – Kategoria Pagës IV-b

Vendet e lira në Ministrinë e Mbrojtjes/ Afati për dorëzimin e dokumenteve 10 Shkurt 2019

Diploma: Shkenca KompjuterikeNiveli minimal: Bachelor

-Specialist për IT, Sektori i Mirëmbajtjes Niveli I dhe II, Qendra e Vëzhgimit Detar, Reparti Ushtarak nr.2012 (Durrës), Komanda dhe Shtabi i Forcës Detare; -Specialist për riparimin e sistemeve elektronike të anijeve, Kompania e Mbështetjes Pasha Liman, Flota Detare, Reparti Ushtarak nr.2004, Komanda dhe Shtabi i Forcës Detare

Niveli minimal: Master Profesional

-Specialist riparimi sistemet një-kanalëshe, Skuadra e Riparimit Niveli I dhe II (Laboratori), Moduli i Mbështetjes, Agjencia e Sistemeve të Ndërlidhjes dhe Informacionit, Reparti Ushtarak nr.6640, Shtabi i Përgjithshëm i FA

Vendet e lira në Ministrinë e Mjedisit dhe Turizmit/ Afati për dorëzimin e dokumenteve 10 Shkurt 2019

Diploma: Inxhinieri Mjedisi; Agromjedis; Inxhinieri PyjeshNiveli minimal: Bachelor

-Inspektor, Sektori i Policisë Pyjore, Dega Rajonale e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit Korçë, Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit – Kategoria Pagës IV-b; -Inspektor, Sektori i Policisë Pyjore, Dega Rajonale e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit Kukës, Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit – Kategoria Pagës IV-b; -Inspektor, Sektori i Policisë Pyjore, Dega Rajonale e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit Lezhë, Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit – Kategoria Pagës IV-b

Diploma: Inxhinieri Pyjesh; Biologji; KimiNiveli minimal: Bachelor

-Specialist Menaxhimi, Sektori i Menaxhimit dhe Administrimit, Administrata e Zonave të Mbrojtura Kukës, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura – Kategoria Pagës IV-b; -Specialist, Sektori i Menaxhimit dhe Administrimit, Administrata e Zonave të Mbrojtura Fier, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura – Kategoria Pagës IV-b; -Specialist, Sektori i Monitorimit, Administrata e Zonave të Mbrojtura Fier, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura – Kategoria Pagës IV-b