SHOQËRIA PËRMBARIMORE “ARDAEL” shpk, shpall shitjen në ankand të dytë për sendin e luajtshëm

220

1.Automjeti  me targe TR 1663 T, tipi autoveture, modeli Audi-8 E, ngjyra e zeze, me nr.shasie   

WAUZZZ8E67A183407, viti i prodhimit 2007, me kambio manuale, me cmim fillestar 168,000 (njeqind e gjashtedhjete e tete mije) leke.

Ankandi zhvillohet ne date 04.02.2019 ora 14:30 ne zyren e Permbaruesit Ardian Elezi ne adresen si me poshte.                                                                                        

Personat e interesuar mund te kontaktojne ne numrin: 0672027883;email: [email protected] ; web : www.ardael.com ose ne adresen Rr. “Xhorxh W Bush”,Kulla 1,Kati I,poshte lokal Elizes,perballe Parlamentit,Tiranë.