1. Pasuria me nr 5/56+1-3,ZK.8230,Vol.3,Fq.218,lloji pasurise“Apartament” me siperfaqe 60 m2, me adrese Rr.“Naim Frasheri”,Pll.10/1,Sh.1,K.1,Ap.3,Tirane ne pronesi te debitorit Agron Shaban Mersini per detyrimin ndaj kreditorit.Ankandi fillon me çmim fillestar ne masen 2,048,424 (dy milion e dyzet e tete mije e katerqind e njezet e kater) leke.
Sigal

Ankandi zhvillohet ne date 13.09.2019 ora 16:00 ne zyren e Permbaruesit Ardian Elezi ne adresen si me poshte.

Personat e interesuar mund te kontaktojne ne numrin: 0672027883; email: [email protected]; web : www.ardael.com ose ne adresen Rr. “Xhorxh W Bush”,Kulla 1,Kati I,poshte lokal Elizes,perballe Parlamentit,Tiranë.