Reagon Ministria e Mjedisit: Ja pse gjuetia nuk lejohet nga 16 marsi

335
Ministria e Mjedisit ka reaguar lidhur me ushtrimin e gjuetisë në përfundim të Moratoriumit 2-vjeçar të gjuetisë. Në reagim theksohet se nga 16 Marsi është e ndaluar gjuetia dhe nuk mund të realizohet pasi nuk është periudha e sezonit të gjuetisë. “Nëpërmjet ligjit nr. 7/2014 “Për shpalljen e moratoriumit të gjuetisë në Republikën e Shqipërisë”, të miratuar në Kuvendin e Shqipërisë më 30 Janar të vitit 2014 u ndalua ushtrimi i gjuetisë në të gjithë territorin e vendit për një periudhë 2 vjeçare nga data e hyrjes në fuqi të ligjit. Ky ligj u botua në Fletoren Zyrtare nr. 20 datë 28 shkurt 2014, hyri në fuqi pas dy javësh nga botimi i tij dhe i mbaroi efektet e tij më 15 Mars 2016. 
Pas kësaj date, pra më 16 Mars 2016 e në vijim për një periudhë disa mujore, ushtrimi i gjuetisë nuk mund të realizohet pasi nuk jemi në periudhën e sezonit të gjuetisë, referuar kjo ligjit nr.10253, datë 11.3.2010 “Për gjuetinë” dhe Vendimin e Këshillit të Ministrave (VKM) përkatëse nr.553, datë 7.7.2010 “Për përcaktimin e sezonit të gjuetisë në Republikën e Shqipërisë”. Në VKM –në e sipërcituar “Për përcaktimin e sezonit të gjuetisë në Republikën e Shqipërisë”, në pikën 1 të tij, thuhet: “Sezoni i gjuetisë, në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, hapet më 1 tetor dhe mbyllet më 15 shkurt. Vetëm për llojet shkurtë (Coturnix coturnix) dhe turtull (Streptopelia turtur), sezoni hapet më 15 gusht, ndërsa për llojin rosë marsatore (Anas querquedula), sezoni mbyllet më 15 mars.” Pra, mbështetur mbi këtë VKM, gjuetia mund të fillojë të ushtrohet vetëm për dy llojet e përcaktuar më lart më 15 gusht, ndërkohë që ushtrimi i gjuetisë për të gjithë llojet e lejuara për gjueti, hapet më 1 tetor, kuadër ligjor që shoqatat e gjuetarëve e njohin në detaje. Ndërkohë paralelisht, Ministria e Mjedisit ka përgatitur draftligjin për vijimin e moratoriumit të gjuetisë edhe për një periudhë tjetër disa vjeçare, i shoqëruar me konsulta dhe dëgjesa publike, draft i cili parashikohet të miratohet përpara fillimit të sezonit të gjuetisë së këtij viti”, thuhet në reagimin e Ministrisë së Mjedisit.