Pushtetarët, 622 milionë lekë për makinat luksoze

608
Garda e Republikës, blen 3 makina luksoze me vlerë 622 milionë lekë 
Miliardat nga fondet dhe taksat publike, që po bëhen tenderë abuzivë para mbylljes së vitit 2017
“Blerje automjete për Gardën e Republikës”, me fond limit 62,277,988 (gjashtëdhjetë e dy milion e dyqind e shtatëdhjetë e shtatëmijë e nëntëqind e tetëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH. ndarë në dy lote si më poshtë: 
1. Loti I: “Blerje autoveturë për Gardën e Republikës”, me fond limit 59,278,513 (pesëdhjetë e nëntë milionë e dyqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e pesëqind e trembëdhjetë) lekë pa TVSH. 
2. Loti II: “Blerje Fuoristradë për Gardën e Republikës” me fond limit 2,999,475 (dy milionë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH. 
vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit. 

Drejtoria e RTSH e “feston” Vitin e Ri, me tender 230 milionë lekë karburant

RADIO-TELEVIZIONI SHQIPTAR 
1. Autoritetit kontraktor, adresa: Shqiptar Buletini Nr. 51 datë 26 Dhjetor 2017, Agjencia e Prokurimit Publik 
2. Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave Tel+355 4 22 77 510 Adresa: Rr: “Ismail Qemali, Nr:11, Tiranë. 
3. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e Hapur me mjete elektronike 
4. Objekti i prokurimit: “Blerje Karburanti (Gazolin10PPM)” për RTSH-në 
5. Fondi limit: 23,178,447 (njëzet e tre milionë e njëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e katërqind e dyzet e shtatë) lekë pa TVSH, financuar nga të ardhurat e RTSH-së. 
6. Data e zhvillimit të tenderit: 10.01.2018 ora 10.00 vendi: 
7. Në ambientet e RTSH-së, nëpërmjet faqes zyrtare të APP-së: www.app.gov.al, 
8. Afati i fundit për pranimin e dokumenteve, data: 10.01.2018 ora 10.00

Albpetrol, tender 144 milionë lek për performancën e magazinave doganore

ALBPETROL SHA PATOS 
1. Autoriteti Kontraktor: Albpetrol sh.a. Patos, Rruga Fier – Patos km 7, e-mail : Tel/Fax 03813662/034 704 415 [email protected] Adresa e Internetit www.albpetrol.al 
2. Procedura e prokurimit është: Procedurë e hapur, me mjete elektronike 
3. Objekt i prokurimit: “Rinovim i garancive doganore për magazinat fiskale” 
4. Fondi limit: 12. 052. 026 (dymbëdhjetë milionë e pesëdhjetë e dy mijë e njëzetë e gjashtë) lekë, pa TVSH. 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 muaj. 
6. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 11.01.2017 ora 10:00. 
7. Afati kohor për hapjen e ofertave, ose kërkesave për pjesëmarrje: 11.01.2017 ora 10:00 

DURRËS/Porti Detar tender 100 milionë lekë për pastrimin e oborrit të drejtorisë
1. Nga: Autoriteti Portual Durrës, Adresa: Lagja nr. 1, Rruga Tregtare, Durrës. 
2. Për: Bashkimin e operatorëve, shoqëritë “ROAN-TRANS” SHPK me NUIS L52223513S dhe “SHPRESA” SHPK, me NUIS K67917301H, Adresa : 1. Lagjja 15, Rruga Miqësia, kapanon 1 katësh, Zona Kadastrale 8511, Nr. Pasurie 147/16, Durrës, Lagjja “Beselidhja”, Rruga “Luigj Gurakuqi”.
3. Përshkrim i shkurtër i kontratës : “Pastrimi i Ambienteve të Jashtme të APD” 
Fondi limit: 8.552.697,52 (tetë milionë e pesëqind e pesëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e shtatë, pikë pesëdhjetë e dy) lekë, pa TVSH. 
4. Burimi i financimit: Vënë në dispozicion nga fondet e vetë institucionit. 
5. Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 28.06.2017, ora 10:00. 

VLORË/Universiteti zbukurohet me mobilie dhe perde dritaresh për Vitin e Ri, tender 115 milionë lekë
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor: Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, adresa “Sheshi Pavarësia”, Skelë-Vlorë, Tel/Fax 035533229445
2. Lloji i procedurës se prokurimit: E hapur 
3. Fondi limit: 7,980,750 lekë pa TVSH i ndarë në dy ”Lote”, si më poshtë: 
– Loti 1: “Blerje mobilerie, orendi dhe pajisje te tjera”, me fond limit 7,790,750 pa TVSH 
– Loti 2: “Perde” – me fond limit 190,000 pa TVSH 
4. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 
– Loti 1: “Blerje mobilerie, orendi dhe pajisje te tjera: 30 ditë nga momenti i nënshkrimit të kontratës 
– Loti 2: “Perde” – 10 ditë nga momenti i nënshkrimit të kontratës 
5. Afati kohor për dorëzimin e ofertave, ose kërkesave për pjesëmarrje: Data 11.01.2018 ora 10:00 
6. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data 11.01.2018 ora 10:00

Dy fakte pa koment

Prokuroria e Përgjithshme, 180 milionë lekë për fluturime me avion
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor: Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm, Adresa Rr. “Qemal Stafa”, nr.1, Tiranë, Tel/Fax 04 2282012 
2. Lloji i procedurës se prokurimit: Procedurë e Hapur 
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Blerje bileta të transportit ajror ndërkombëtar”, për Prokurorinë e Përgjithshme. Marrëveshje kuadër me 3 (tre) operatorë ekonomikë (ku jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara). 
4. Fondi limit: 15000000 (pesëmbëdhjetë milionë) lekë pa TVSH 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 2 ( dy) vjet duke filluar që prej datës të nënshkrimit të marrëveshjes kuadër. 
6. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: data 12.01.2018, në orën 10.00, 
Vendi: Prokurim elektronik ne websitin zyrtar të Agjencisë së Prokurimit Publik www.app.gov.al 
7. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: data 12.01.2018, në orën 10.00, 

Tatimet hapin kuletën, do ta nisin vitin 2018 me 146 milionë lekë bileta avioni

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 
Adresa Rruga “Gjin Bue Shpata”, Tel/Fax 04 22 76 832, E-mail [email protected] 
2. Lloji i procedurës së prokurimit: Marrëveshje kuadër, Procedurë e hapur. 
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “Blerje Bileta të Transportit Ajror Ndërkombëtar për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve” 
4. Fondi limit: 12 600 000 (dymbëdhjetë milionë e gjashtëqind mijë) lekë. 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: nga data e nënshkrimit të Marrëveshjes Kuadër deri më datë 31/12/2018. 
6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave, ose kërkesave për pjesëmarrje: Data 15.01.2018 ora 11:00.
Sigal