Ministria e Shëndetësisë, tender tjetër me pagesë tjetër për regjistrin elektronik mjekësor

719
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor: Emri Ministria e Shëndetësisë, Adresa Blv. “Bajram Curri”, Nr. 1 Tiranë, Tel/Fax +355 4 2376178
2. Lloji i procedurës se prokurimit: E hapur-mallra-prokurim me mjete elektronike; 
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Sistemi i mbledhjes dhe raportimit të informacionit shëndetësor të regjistrave mjekësore” 
4. Fondi limit total: 65,925,000 (gjashtëdhjetë e pesë milionë e nëntëqind e njëzet e pesë mijë) Lekë pa TVSH, Burimi i financimit: Buxheti i shtetit 2017 (për SLA 4 vjet në vijim). 
(44.000.000 lekë me TVSH/investim dhe SLA 29.300.000 lekë pa TVSH për 4 vjet në vijim) 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës: 57,705,500 (pesëdhjetë e shtatë milion e shtatëqind e pesë mijë e pesëqind) lekë pa TVSH ose 69,246,600 lekë me TVSH. 
Sigal