Ligji i Gardës / Lleshjaj i hap dyert ushtarakëve me grada të ndryshuara

85
Sigal

Ministria e Brendshme ka hartuar një projektligji për “Gardën e Republikës së Shqipërisë”, duke vendosur rregulla mbi pranimin e punonjësve të këtij Gardës që kryesisht merret me ruajtjen e personaliteteve, dhe të institucioneve.

Drafti i ri në fakt nuk parashikon ruajtjen e kryetarëve të bashkisë së Tiranës dhe të liderit të opozitës. Në fakt kjo mbrojtje nga Garda ishte bërë me vendim të Qeverisë, për ruajtjen e këtyre personaliteteve dhe se nuk ishin përcaktuar në ligj. Por përsëri duket se në këtë nismë të re kjo do t’i lihet në dorë qeverisë.

“Presidenti i Republikës pas përfundimit të mandatit gëzon të drejtën e mbrojtjes personale për pesë vjet. Në rast të ndërprerjes së mandatit, gëzon të drejtën e mbrojtjes personale për gjysmën e kohës së qëndrimit në detyrë. Kryetari i Kuvendit pas përfundimit të mandatit gëzon të drejtën e mbrojtjes personale për katër vjet. Në rast të ndërprerjes së mandatit gëzon të drejtën e mbrojtjes personale për gjysmën e kohës së qëndrimit në detyrë. Kryeministri pas largimit nga detyra gëzon të drejtën e mbrojtjes personale për katër vjet. Në rast të ndërprerjes së detyrës përpara mandatit qeverisës gëzon të drejtën e mbrojtjes personale për gjysmën e kohës së qëndrimit në detyrë. Kohëzgjatja e mbrojtjes së personaliteteve të tjera pas lënies së detyrës nga ana e tyre, përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave”, thuhet në nenin 14 të këtij drafti tw siguruar nga Gazeta “Shqip”

Në nenin 15 kur flitet edhe për kohëzgjatjen e ruajtjen të banesave të personaliteteve. “Objektet e përcaktuara në nenin 5, pika 9 dhe pika 10, ruhen dhe mbrohen deri në ndryshimin e statusit të tyre. Banesa e Presidentit të Republikës, e Kryetarit të Kuvendit, e Kryeministrit ruhen dhe mbrohen gjatë kohës së qëndrimit të tyre në detyrë. Pas përfundimit të detyrës, ruajtja dhe mbrojtja e banesës bëhet për një periudhë 2-vjeçare. Në rast të përfundimit të mandatit apo të lirimit nga detyra para afatit, ruajtja dhe mbrojtja bëhet deri në gjysmën e kohës së qëndrimit në detyrë, por jo më shumë se dy vjet. Kohëzgjatja e ruajtjes së banesës të personaliteteve të tjera përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave” thuhet në këtë draft.

Garda hap dyert për ushtarakët dhe ndryshojnë gradat

Në këtë draft parashikohet që ushtarakët të jenë pjesë e Gardës së Republikës së Shqipërisë. Ashtu siç kanë mundësi të bëhen pjesë e policisë, ushtarakët mund të jenë pjesë e Gardës, një institucion që varet nga ministria e Brendshme.

“Për plotësimin e nevojave të veçanta, mund të pranohen në Gardën e Republikës, ushtarakë të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, të cilët plotësojnë kriteret e përcaktuara në nenin 21, përjashtuar pikën f, të këtij ligji.  Për ushtarakët e shërbimit aktiv, pranimi realizohet me pëlqimin e ushtarakut dhe në bazë të marrëveshjes dypalëshë ndërmjet ministrit të mbrojtjes dhe ministrit përgjegjës për rendin dhe sigurinë.  Në çdo rast, pranimi, sipas pikës të këtij neni, bëhet pas nxjerrjes në lirim të ushtarakë, nga autoritetet përgjegjëse të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi”, thuhet në nenin 23 të draftit.

Më tej theksohet se pranimi realizohet mbi baza konkurrimi, procedurat e të cilit përcaktohen me udhëzim të ministrit për çështjet e rendit e të sigurisë publike.

“Kalimi nga strukturat e FARSH tek Garda e Repblikës realizohet duke ruajtur dhe njohur vjetësrinë e shërbimit. Ekuaivalentimi i gradave ushtarake me ato të gardës së Republikës bëhet duke marrë referencë vendimin e qeverisë për ekuavalentimin e gradave të Forcave të Armatosura me gradat e Policisë së Shtetit”, thuhet në këtë nen.

Gradat e njehsimi i tyre

Kalimi në sistemin e ri të gradave

Njehsimi i gradave të fituara sipas ligjit nr. 9366, datë 31.3.2005, “Për gradat dhe karrierën në Gardën e Republikës së Shqipërisë”, me gradat sipas këtij ligji, bëhet, si më poshtë vijon:

a)      Gradat: “rreshter”, “kapter i katërt”, “kapter i tretë” dhe “kapter i dytë”, ekuivalentohen me gradën “Inspektor”;

b)      Gradat: “kapter i parë”, “kapter mjeshtër” dhe “kapter shtabi” ekuivalentohen me gradën “inspekotr i dytë”;

c)      Gradat:  “kapter” dhe “kryekapter” ekuivalentohen me gradën “Inspektor i parë”;

d)      Gradat: “Nëntoger” dhe “Toger”ekuivalentohen me gradën “Nënkomisar”;

e)      Gradat: “Nënkapiten” dhe “Kapiten” ekuivalentohen me gradën “Komisar”;

f)       Grada “Major” ekuivalentohet me gradën “Kryekomisar”;

g)      Grada: “Nënkolonel”, ekuivalentohet me gradën “Drejtues”;

h)      Grada  “Kolonel” ekuivalentohet me gradën “Drejtues i parë” dhe/ose “Drejtues i larte”;

i)       Grada “Gjeneral”, ekuivalentohet me gradën “Drejtues madhor”.

 

Afatet e qëndrimit në gradë

1. Punonjësi i Gardës për të aplikuar për gradën e radhës duhet të plotësojë afatet e mëposhtme:

a. nga “Inspektor” deri në “Inspektor i dytë”                 5 vjet;

b. nga “Inspektor i dytë” në “Inspektor i Parë”   10 vjet;

Punonjësit i Gardës në nivelin bazë, që ka vjetërsi shërbimi mbi 3 vjet, i lind e drejta për të konkurruar për fitimin e gradës “Nënkomisar”;

c. nga “Nënkomisar” në “Komisar”                            3 vite;

ç. nga “Komisar” në “Kryekomisar”                           3 vite;

d. nga “Kryekomisar” në “Drejtues”                           5 vite;

dh. nga “Drejtues” në “Drejtues i parë”            3 vite.

2. Në vjetërsinë për efekt gradimi, nuk llogaritet koha e ndërprerjes së karrierës për shkak të lejes së përfituar pa të drejtë page.

3. Në vjetërsinë për efekt konkurrimi për fitimin e gradës, llogaritet edhe koha e ndërprerjes së

karrierës për shkak të:

a. paaftësisë shëndetësore deri në 6 muaj, brenda afatit 12-mujor;

b. vjetërsisë së shërbimit të njohur me vendim gjyqësor;

c. lejes së lindjes.

d. transferimit të përkohshëm në struktura të tjera.

Neni 32

Gradat dhe hierarkia

1.      Sistemi i gradave përcakton hierarkinë dhe nivelin e menaxhimit në Gardën e Republikës.

2.      Paraqitja, forma dhe specifikimet teknike të gradave miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

3.      Hierarkia e punonjësit të Gardës përcaktohet nga grada, nga funksioni për punonjësit me të njëjtën gradë, nga vjetërsia në gradë për punonjësit me gradë dhe funksion të njëjtë.

4.      Klasifikimet e niveleve, sipas hierarkisë janë:

a)      bazë;

b)      i mesëm;

c)      i lartë;

d)      madhor

 

Neni 33

Emërtimi i gradave

Emërtimet e gradave sipas klasifikimit janë:

1.      Punonjës i nivelit bazë:

a)      Inspektor;

b)      Inspektor i dytë;

c)      Inspektor i parë.

2.      Punonjës i nivelit të mesëm:

a)      Nënkomisar;

b)      Komisar;

c)      Kryekomisar;

3.      Punonjës i nivelit të lartë:

a)      Drejtues;

b)      Drejtues i parë;

4.      Punonjës i nivelit madhor:

a)      Drejtues i lartë;

b)      Drejtues madhor;