Integrimi i Romëve në rajon edhe si kusht për integrimin në BE

508
Njësisë së Veprimit për Integrimin e Romëve të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC) 2020 (RI2020) i është dhënë mandati që të punojë me qeveritë për zhvillimin e standardeve rajonale për buxhetimin e politikave të integrimit të romëve dhe buxhetin kryesor që është përgjegjës për integrimin e romëve, në takimin e Task Forcës RI2020 i cili përfundoi në Beograd sot.
“Që nga fillimi i projektit, (18 muaj) RI2020 zbatoi në mënyrë efektive aktivitetet e planifikuara, duke siguruar standardet rajonale të monitorimit dhe raportimit dhe shumicën e rekomandimeve të pranuara të politikave. Ne kemi vërejtur arritje pozitive në arsim, veçanërisht në promovimin e arsimit parashkollor për romët “, tha në hapjen e takimit Orhan Usein, udhëheqës i ekipit të veprimit RI2020.
“Megjithatë, diskriminimi në arsim mbizotëron dhe krimi urrejtjes / gjuha e urrejtjes janë rritur siç raportohet nga organizatat e shoqërisë civile. Në të njëjtën kohë, ekziston nevoja për të lëvizur nga ndërhyrjet e bazuara në projekte në zgjidhjet institucionale të problemeve. Sfidat tona të ardhshme përfshijnë avancimin e buxhetit për politikat e integrimit të romëve dhe çështjet specifike të strukturës institucionale siç është nevoja për përmirësimin e llogaritjeve të buxhetit për të pasqyruar masat kryesore nga të cilat kanë përfituar romët “.
Takimi shqyrtoi përparimin e integrimit të romëve dhe zhvillimet e ndërlidhura, dhe vendosi mbi temat e aktiviteteve të projektit, duke siguruar monitorim dhe raportim të plotë mbi politikat e integrimit të romëve.
Morten Jung, këshilltar i lartë për Ballkanin Perëndimor pranë Drejtorisë së Përgjithshme të KE pranë, shprehu kënaqësinë që projekti RI2020 ka punuar për të ecur përpara proceset e integrimit të romëve në rajon duke përmirësuar praktikat e planifikimit dhe monitorimit. Ai gjithashtu u kujtoi pjesëmarrësve të Task Forcës për angazhimin e BE-së për të konsideruar përparimin e qëndrueshëm në integrimin e romëve një pjesë e rëndësishme e procesit të përgatitjes së pranimit në BE dhe do të sigurojë mbështetje në këtë drejtim për të gjithë aktorët e përfshirë.
Takimi gjithashtu diskutoi hapat prapa në punësim dhe strehim. Megjithëse strehimi është një investim i shtrenjtë, është rekomanduar që të kombinohen me investime sociale dhe ekonomike për të siguruar qëndrueshmëri afatgjatë. U konstatua se masat afirmative, sidomos subvencionet për punësimin e romëve duhet të zgjasin në kohë; sipërmarrja sociale duhet të promovohet dhe të rregullohet me ligj; dhe ministritë e shëndetësisë duhet të përmbushin detyrimet e tyre siç është planifikuar ose të japin argumente të konsiderueshme për dështimin e zbatimit të planit me qëllim që të diskutojnë masat zbutëse.
Neda Korunovska, Menaxher i Avokimit, Fondacionet e Shoqërisë së Hapur, u kujtoi pjesëmarrësve se Integrimi Romëve 2020 mbështetet në Dekadën e Përfshirjes së Romëve 2005-2015, që krijoi kornizën politike dhe institucionale dhe dialogun për Integrimin e Romëve. Tashmë fokusi është në sfidat e mbetura të përfshirjes së interesave të komuniteteve rome në politikat e reformave, përfshirë buxhetin.
Pikat kombëtare të kontaktit të romëve, që përfaqësojnë qeveritë e rajonit, janë zotuar të miratojnë modelin e monitorimit si pjesë zyrtare të strategjive / planeve të tyre të veprimit dhe të kryejnë detyra statistikave të shtetit dhe ministrive të financave për të plotësuar pjesët përkatëse. Raportet e monitorimit duhet t’i dërgohen ekipit të RI2020 në qershor të çdo viti. Për këtë qëllim, RI2020 planifikon të zhvillojë një platformë online për monitorim.
Takimi i dytë i Task Forcës, i cili mblodhi Pikat Kombëtare të Kontaktit të Romëve, përfaqësuesit e shoqërisë civile nga Ballkani Perëndimor dhe Turqia, Komisioni Evropian, Fondacionet e Shoqërisë së Hapur dhe KBR, është organizuar nga RI2020 i KBR. Task Force për Integrimin e Romëve 2020 mblidhet çdo vit.
Projekti RI2020, i realizuar nga KBR me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian dhe Fondacioneve të Shoqërisë së Hapur, synon të kontribuojë në reduktimin e hendekut socio-ekonomik midis romëve dhe jo-romëve në Ballkanin Perëndimor dhe në Turqi dhe për të forcuar detyrimet institucionale të qeverive për të inkorporuar dhe ofruar synime specifike të integrimit të romëve në zhvillimet kryesore të politikave.
Sigal