“Fluturojnë” milionat e “Albkontroll”, 37 milionë lekë për pastrimin e zyrave

506
Sigal

Gazeta Telegraf/

ALBCONTROL SHA

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri ALBCONTROL SHA

Adresa Rinas, Tiranë

Tel/Fax 00335544522/113

E-mail [email protected]

Faqja në Internet ëëë.albcontrol.al

2. Llojiiprocedurës: Me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

3. Objekti i kontratës: “Shërbimi i mirëmbajtjes dhe pastrimit të shoqërisë
Albcontrol sh.a.”

4. Fondi limit: 3 125 000 lekë pa TVSH

5. Vlera totale

6. Data e lidhjes së kontratës: 11.11.2016

3 750 000 lekë (me TVSH)