Shpetim Zinxhiria

Ne postimin e tij ne Twitter , kryeministri Tsipras shkruan se “Mbështetja e të drejtave të punës është një çështje e drejtësisë sociale, por gjithashtu një parakusht për një zhvillim të qëndrueshëm”, qeveria po zbaton politika për të luftuar punën e padeklaruar dhe të pasigurtë”. Postimi i Kryeministrit shoqërohet nga 5 akset kryesore që kanë të bëjnë me arbitraritetin dhe mbrojtjen e të drejtave të punës. Ajo përmend në veçanti: “Ne i japim fund arbitraritetit dhe indiferencës. Ne mbrojmë të drejtat e punonjësve: 1. Ne përforcojmë SEPA me punonjës të tjerë dhe me 7.5 milion euro nga burimet e NSRF. 2. Ndërrojmë arkitekturën e gjobës për kompaninë nëse punonjësi punësohet për një punë me kohë të plotë. 3. Vendosim rregulla për statusin ndaj punonjësve e kontratës me punëtorët, per shëndetin, sigurinë dhe kompensimin. 4. Vendosim rregulla për praktikën dhe praktikën me një kufi të numrit të punonjësve dhe regjistrimin e detyrueshëm në sistemin Ergan. 5. Vendosim rregulla për punën e tepërt duke bërë regjistrimin dhe ndryshimet në kohën e punës të detyrueshme. ” -Për herën e parë, rregullat janë të përcaktuara në kontratën dhe marrëveshjet e nënkontraktimit.

Marrëveshjet e reja parashikojnë që autoriteti kontraktues, nënkontraktorët dhe nënkontraktorët të lidhen me punonjësit e tyre për pagimin e shpërblimeve të papaguara, kompensimet për lirim nga puna, kontributet e sigurimeve dhe pajtueshmërinë me rregullat e shëndetit dhe sigurisë së punëtorëve kur ofrojnë punën e tyre.