MASH: Studentët që mbështeten nga Fondi i Ekselencës dhe universitetet botërore që duhet të ndjekin

510
Sigal

ZYRTARE/Afatet për dorëzimin e dokumenteve, zgjedhja e universiteteve dhe kategoritë përfituese

Vazhdojnë aplikimet për Fondin e Ekselencës pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për vitin 2013-2014. Aplikimet po bëhen në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 875, datë 19. 12. 2012 “Për fondin e ekselencës, për mbështetje financiare të studentëve e shkencëtarëve të rinj, të shkëlqyer”, dhe në përputhje me Udhëzimin e Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, Nr. 37, datë 31. 12. 2012 “Për përcaktimin e rregullave në zbatim të kritereve, masës së financimit dhe procedurave që ndiqen për përfitimin e fondit të ekselencës nga studentët dhe shkencëtarët e rinj, të shkëlqyer”. Studentët dhe shkencëtarët e rinj, të shkëlqyer mund të përfitojnë nga Fondi i Ekselencës, i akorduar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës:

a) bursa të posaçme për studime Doktorate

b) bursa të posaçme për studime Master

c) bursa të posaçme për studime Bachelor

Mbështetën kandidatët që janë pranuar në universitetet më të mira  të botës

Mbështetur në vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 875, datë 19.12.2012, kandidatët që plotësojnë kriteret e parashikuara në këtë vendim, mbështeten për studime universitare të të tri cikleve të studimeve që janë pranuar në universitetet më të mira të botës referuar renditjes së universiteteve sipas Times Higher Education “Renditja Botërore e Universiteteve”, (Times HE Ranking) për vitin 2012. Për studimet universitare të nivelit “Bachelor” dhe “Master” do të mbështeten kandidatët që përmbushin kriteret e përcaktuara në vendimin e sipërcituar dhe janë pranuar në universitetet më të mira të botës të renditura në Times HE Ranking, në vendet 1 deri 15 sipas listës së mëposhtme:

1 California Institute of Technology United States

2 Stanford University United States

2 University of Oxford United Kingdom

4 Harvard University United States

5 Massachusetts Institute of Technology United States

6 Princeton University United States

7 University of Cambridge United Kingdom

8 Imperial College London United Kingdom

9 University of California, Berkeley United States

10 University of Chicago United States

11 Yale University United States

12 ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich Sëitzerland

13 University of California, Los Angeles United States

14 Columbia University United States

15 University of Pennsylvania United States

Për studimet pasuniversitare të doktoratës që përfundojnë me gradën shkencore “Doctor of Philosophy -PhD” ose “Doctor of Science – Dr” do të mbështeten kandidatët që përmbushin kriteret e përcaktuara në  vendimin e sipërcituar dhe janë pranuar:

Për studime doktorale në shkencat shoqërore

Për studime të doktoratës në shkencat shoqërore në universitetet më të mira të botës të renditura në Times HE Ranking në vendet 1 deri 15, sipas listës së mëposhtme:

1 California Institute of Technology                                United States

2 Stanford University                                                United States

2 University of Oxford                                       United Kingdom

4 Harvard University                                                 United States

5 Massachusetts Institute of Technology                         United States

6 Princeton University                                       United States

7 University of Cambridge                                        United Kingdom

8 Imperial College London                                       United Kingdom

9 University of California, Berkeley                                United States

10 University of Chicago                                          United States

11 Yale University                                             United States

12 ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich        Sëitzerland

13 University of California, Los Angeles                        United States

14 Columbia University                                     United States

15 University of Pennsylvania                                  United States

Për studime doktorale në shkencat natyrore

Për studime të doktoratës në shkencën e matematikës, shkenca natyrore, teknike, teknologji, shkenca të edukimit dhe ato të jetës, sipas renditjes së zhvilluar nga Times HE Ranking në universitetet më të mira të botës të renditura në vendet 1 deri 50 sipas listës së mëposhtme:

1 California Institute of Technology                                United States

2 Stanford University                                                United States

2 University of Oxford                                       United Kingdom

4 Harvard University                                                 United States

5 Massachusetts Institute of Technology                         United States

6 Princeton University                                       United States

7 University of Cambridge                                        United Kingdom

8 Imperial College London                                       United Kingdom

9 University of California, Berkeley                                United States

10 University of Chicago                                          United States

11 Yale University                                             United States

12 ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich        Switzerland

13 University of California, Los Angeles                        United States

14 Columbia University                                     United States

15 University of Pennsylvania                                  United States

16 Johns Hopkins University                                    United States

17 University College London                                  United Kingdom

18 Cornell University                                                United States

19 Northëestern University                                       United States

20 University of Michigan                                        United States

21 University of Toronto                                          Canada

22 Carnegie Mellon University                                 United States

23 Duke University                                            United States

24 University of Ëashington                                     United States

25 University of Texas at Austin                              United States

25 Georgia Institute of Technology                                 United States

27 University of Tokyo                                      Japan

28 University of Melbourne                                      Australia

29 National University of Singapore                               Singapore

30 University of British Columbia                                   Canada

31 University of Wisconsin-Madison                       United States

32 University of Edinburgh                                      United Kingdom

33 University of Illinois at Urbana Champaign               United States

34 McGill University                                                Canada

35 The University of Hong Kong                             Hong Kong

35 University of California, Santa Barbara                      United States

37 Australian National University                                   Australia

38 University of California, San Diego                           United States

39 London School of Economics and Political Science          United Kingdom

40 École Polytechnique Fédérale de Lausanne                Sëitzerland

41 Neë York University                                     United States

42 University of North Carolina at Chapel Hill                      United States

42 Karolinska Institute                                       Sweden

44 University of California, Davis                                   United States

44 Washington University in St Louis                             United States

46 Peking University                                                China

47 University of Minnesota                                      United States

48 Ludëig-Maximilians-Universität München                 Germany

49 University of Manchester                                     United Kingdom

50 Pohang University of Science and Technology                 Republic of Korea

Afati për dorëzimin e dokumenteve

Për studime të doktoratës në shkencat albanologjike në të gjitha universitetet e mirënjohura të botës, për studime dhe kërkime shkencore të nivelit të lartë shkencor në këtë fushë. Ministria e Arsimit dhe Shkencës hapi procedurat e aplikimit për programin, për vitin akademik 2013 – 2014, në datën 01. 02. 2013. Afati i dorëzimit të dokumenteve është deri në datën 15. 04. 2013. Dokumentet dërgohen me postë në adresën: Fondi i Ekselencës, Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Durrësit, nr. 23, ALB-1001-TIRANA

Të drejtën për t’u mbështetur  financiarisht e kanë:

a) Studentët, që ndjekin studimet e plota të doktoratës ose një pjesë të

tyre jashtë shtetit në njërin prej 15 universiteteve  më të mira të botës

në shkencat  shoqërore, të artit dhe sportit; në njërin prej 50 universiteteve më të mira të botës në shkencën e matematikës, shkenca natyrore,  teknike, teknologji, shkenca të edukimit  dhe ato të jetës, sipas renditjes se zhvilluar  nga Times Higher Education.

i) kanë arritur notë mesatare mbi 9, për shkencat natyrore, inxhinierike e të jetës, dhe mbi 9.5, për shkencat ekonomike  e shoqërore për studimet e kryera brenda vendit.

ii)janë pranuar në një universitet të huaj për studimet e doktoratës, pa pagesë për tarifa studimesh dhe nuk marrin pagë ose shpërblim për punën kërkimore apo mësimore  që bëjnë gjatë këtyre studimeve në universitetin  pritës;

iii) kanë përgatitur një projekt për kërkim gjatë studimeve të doktoratës jashtë shtetit dhe të gjitha shpenzimet  e projektit kërkimor  janë marrë përsipër nga universiteti pritës;

iv) pranojnë të punojnë, së paku 3 (tre) vjet, në Shqipëri, pas përfundimit  të studimeve të doktoratës jashtë shtetit.