KLGJ njofton për mbledhje, ja temat që do të diskutohen

65
Sigal

Këshilli i Lartë Gjyqësor ka njoftuar se nesër më datë 14.04.2021, në orën 11:30, zhvillohet në platformën online, mbledhja plenare e Këshillit të Lartë Gjyqësor.

Ja dhe diskutimet e rendit të ditës:

RENDI I DITËS

i Mbledhjes Plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor

datë 14.04.2021

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimit), për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, i gjyqtares Klodiana Veizi”.

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtares Klodiana Veizi, për vitin 2019”.

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë”. 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën Rrethit Gjyqësor Kukës”. 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për dhënie leje të papaguar gjyqtares Gentiana Muçaj”.

6. Shqyrtimi i projektvendimit “Për lehtësim të ngarkesës së gjyqtares së Kolegjit Zgjedhor Fjyqësor, znj. Manjola Xhaxho”.

7. Shqyrtimi i projektvendimit “Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {…} {…}”. (shtyrë nga mbledhja e datës 29.03.2021.

8. Shqyrtimi i projektvendimit “Për verifikimin e plotësimit nga kandidati z. Engert Pëllumbi, të katër kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 30, datë 25.01.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit dhe fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional.

9. Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së vlerësimin etik dhe profesional, me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimit), të gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit”.

10.  Shqyrtimi i projektvendimit “Për  renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 93, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

11.  Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës:

1.1 Për caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. Erjon Çela në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; 

2.1 Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet  mënyrë  përhershme.

12.  Miratimi i procesverbaleve të datave: 01.03.2021, 02.03.2021, 03.03.2021, 04.03.2021, 05.03.2021, 09.03.2021, 11.03.2021, 12.03.2021, 17.03.2021.