FMN merr në provim “Rilindjen”

449
Pas 18 muaj qeverisje, dje kabineti “Rilindja” ishte në “provim” përballë FMN, lidhur 192 detyrat që FMN, në bashkëpunim me Bankën Botërore, i kishte lënë qysh në muajin tetor 2013, pas auditit financiar të bërë në korrik 2013 në veprimtarinë e politikave financiare të qeverisë shqiptare. FMN e bëri auditin në korrik 2013, me synimin që qeveria e re “Rilindja”, ta niste punën e saj me problematikën konkrete në sektorin e financave, duke u dhënë fund praktikave e politikave shkatërruese të këtij sektori. Ekspertët e FMN, në auditin e kryer konstatuan se gjendja e financave në Shqipëri ishte e rrënuar në krejt sistemin e saj, me pasojë rritjen e borxhit të brendshëm e të jashtëm dhe mos menaxhimin e rregullt të financimeve që kishin dhënë FMN e BB për Shqipërinë më 8 vitet 2005-2013. Të gjendur përballë alarmit, që financat shqiptare ishin në fundosje të pandalshme e që nuk mund të mbështesnin dot as projektet reformuese minimale të stabilitetit ekonomik në Shqipëri, FMN la një “paketë” detyrash për zgjidhje emergjente. Detyrat e lëna nuk ishin urdhra, por pyetje ndaj qeverisë “Rilindja”, për të mësuar me detaje problemet konkrete dhe platformën e zgjidhjes së tyre. . Fakti ëhstë se në 15 vitet e fundit, FMN nuk ka gjetur terren të hapur e të plotë bashkëpunimi prej qeverisjeve shqiptare, përkundrazi ashtu si me shpërfilljen e urdhrit për mbylljen e piramidave, ka ndeshur 3 herë refuzimin e qeverisjes shqiptare në vitet 2005-2013, për të dëgjuar ‘këshillat” dhe zbatuar platformat e saj në sektorin e financave dhe të ekonomisë. Në tetor 2013, FMN i la në “tavolinë” qeverisjes shqiptare “tezën” me 192 pyetje, për të marrë përgjigjet evidentuese brenda muajit dhjetor 2013, lidhur me problemet dhe shkaqet reale të gjendjes së rrënuar financiare në Shqipëri. Sipas platformës së FMN, hartuar në bashkëveprim me BB, qeveria shqiptare duhej të jepte përgjigje për probleme të tilla, si plan-buxheti i vitit 2014-2015 dhe realitetin e zhvillimeve makro-ekonomike, sistemin bankar, kreditimet, energjinë elektrike, burimet minerare, tregjet, sistemin e likuiditeteve, politikat valutore etj. Dje, qeveria shqiptare e përfaqësuar nga ministri Financave, Shkëlqim Cani, ministri Ekonomisë Arben Ahmetaj dhe nga Gvernatori Bankës së Shtetit Genti Sejko, raportuan përpara FMN për platformën reformuese që kanë hedhur në veprim për rehabilitimin sektorit të financave e të ekonomisë shqiptare. Ja 192 detyrat e lëna nga FMN për të cilat raportoi dje, qeveria “Rilindja”:
Ja 192 detyrat, që kishte lënë FMN në tetor 2013, për të cilat qeveria u përgjigj dje
1. Zhvillimet 18 mujore ekonomike, me objekt zhvillimet në vendet e BE dhe në rajon në aspektin e nivelit të GDP.
2. Treguesit e pritshëm të Prodhimit të Brendshëm Bruto për 3 mujorin e parë të qeverisjes “Rilindja” tetor-dhjetor 2013 dhe për 3 mujorin e parë 2014. 
3. A ka një marrëveshje formale mes qeverisë dhe Bankës së Shqipërisë?
Nëse është kështu, siguroni një kopje të kësaj marrëveshjeje.
4. Jepni informon për letrat me vlerë në tre vitet e fundit.
5. Jepni informacion mbi pronat e letrave me vlerë të qeverisë nga klasa e maturimit për secilën kategori të bankës.
6. Në qoftë se letrat me vlerë të qeverisë janë të listuara në bursë, a është kjo e detyrueshme?
7. Zhvillimet e tregut të punës për vitin 2014, me objekt parësor referimin e pagave, kostot e njësive të punës, realiteti i shifrave të punësimit dhe papunësisë reale.
8. Numri i turistëve pas politikave të aplikuara prej qeverisë në sektorin e turizmit dhe ballafaqimi me vitin 2013.
9. Dërgesat financiare private, nga Italia dhe Greqia për vitin 2014, në raport me këto dërgesa në vitet 2011-2013.
10 Të dhënat e fundit (qershor-dhjetor 2014), lidhur me stokun e borxhit të jashtëm dhe borxhit publik në raport me treguesin e viteve 2008-2012.
10. Iniciativat e fundit të qeverisë, për lehtësimin e barrës tatimore për njerëzit me të ardhura të ulëta, përjashtimet nga taksat, pagesat e transferimeve.
11. Defiçiti fiskal I vitit 2013 dhe treguesi I këtij defiçiti për vitin 2014.
12. Platforma, efiçensa dhe perspektiva ekonomike financiare për operacionet e privatizimeve të sektorëv të ekonomisë për vitet 2014-2015
13. Informacion të detajuar për borxhin publik
14. Ndërhyrjet operacionale në lidhje me minimizimin e borxhit publik të periudhës 2008-2012.
15. Platformë konkret e qeverisë për kontrollin, specifikën dhe hapat për menaxhimin e borxhit publik.
16. Efektiviteti i zbutjes së politikës monetare, për stimulimin e kërkesës së brendshme.
17. Vlerësimi i Bankës së Shqipërisë, për ndikimin e lehtësimit të politikës monetare mbi kursin e këmbimit
18. Pozicioni i BSH, në lidhje me rreziqet që cënojn stabilitetin e sektorit financiar, prej zhvlerësimit të mundshëm të kursit të këmbimit valuator.
19. Hapt konkrete, për përmirësimin e klimës së biznesit dhe tërheqjen e investimeve të huaja.
20. Perspektivat për të siguruar furnizim e konsumatorit familjar e ekonomik, me kërkesë të plotë e afatgjatë me energji elektrike.
21. Gjendja e zhvillimeve teknologjike në sektorin bankar.
22. Informacion real, me të dhëna për treguesit e kredimarrjes, me evidence të veçanta për zonat rurale e urbane, për bizneset e vogla e të mesme
23. Informacion mbi 10 kompanitë më të mëdha, të sigurimeve që operojnë në Shqipëri.
24. Informacion i detajuar për funksionimin e tregut të letrave me vlerë.
25. Informacion për numrin e operatorëve të licencuar të letrave me vlerë, për pasuritë e tyre, për asetet, për kapitalet e tyre, për praktikën dhe eficencën reale të menaxhimit të tyre në treg.
26. Informacion mbi strukturën e poseduesve (pronarëve) të letrave me vlerë.
27. Informacion mbi kërkesat e listimeve në bursë.
28. Informacion mbi listimi faktik në testet e stresit, që CBA zbaton mbi një bazë të rregullt.
29. Ecuria e veprimtarisë së qeverisë. në zbatimin e rekomandimeve kryesore të asistencës teknike në testimin e stresit ofruar nga FMN
30. Pasqyra faktike e rreziqeve të likuiditeteve.
31. Informacion mbi rreziqet e brendshme e të jashtme të sektorit të financave.
32. Informacion dhe fakte mbi modelet makroekonomike që janë përdorur në vitin 2014.
33. Informacion mbi ndikimin e goditjeve dhe pasojat e jashtme që kanë vepruar në modelet makro-ekonomike të përdoruara deri tani.
34. Referencat e siguruara deri tani, për efektet e goditjeve që ndikojnë e veprojnë në ekonominë shqiptare.
35. Pasqyrë e detajuar për rrezikun e kredive.
36. Ecuria në zbatimin e rekomandimeve kryesore të asistencës teknike në lidhje me zhvillimin e modeleve të rrezikut të kredisë.
37. Informacion mbi kufizimet e modelit të rrezikut të kreditiimit në veprimtrinë makor-ekonomike.
38. Informacion mbi faktorët që ndikojnë në rritjen e depozitave në vitet 2010-2014.
39. Informacion për rendimentet e bonove ndërkombëtare dhe normat e interesit, me sqarime se si janë inkorporuar në kuadër të testimit të stresit.
40. Metodologjia e përdorur nga qeveria, për të parashikuar zhvillimet në kurset e këmbimit valutor.
41. Detaje për hartimin dhe zbatimin e testeve të ndjeshmërisë që janë kryer rregullisht nga CBA në lidhje me lëvizjen e normës së interesit dhe goditjeve të kursit të këmbimit.
42. Informacion mbi efektet indirekte, të ndryshimeve në normat e interesit ose normat e këmbimit mbi humbjet e kredive.
43. Informacion mbi karakteristikat dhe ecurinë e veprimtarisë së huamarrësve
44. Informacion, nëse modelet faktike të rrezikut të kreditit, të përdorura nga bankat ndryshojnë nga ato të përdorura nga CBA.
45. Informacion të specifikuar, nëse bankat në Shqipëri, kanë ose jo dhëna të imëta e të specilaizuara.
46. Sa I ka shërbyer bankaës, inforamcioni i specializuar mbi vperimtarinë me partnerët institucione, biznese, ose indvidë, lidhur me modelet më të rafinuara të rrezikut të kredisë…
47. Përshkrim me detaje konkrete, për pozicionin aktual ndaj rrezikut të analizës së likuiditetit.
48. Informacionet e raportuara nga bankat.
49. Informacionet që ka qeveria nga bankat që gjenden në avari financiare.
50. Pengesat kryesore që ndeshen, për zbatimin e testeve, për të vlerësuar rreziqet e brendshme finnciare.
51. Transaksione midis bankave dhe institucioneve jobankare financiare.
52. Ekspozimet ndërkombëtare,çfarë informacioni është vënë në dispozicion për CBA.
53. Mbikëqyrësit bankarë dhe përgjegjësia për sigurinë dhe qëndrueshmërinë e sistemit bankar.
54. Veprimtaria e mbikqyrësve bankarë, partneriteti me qeverinë dhe BSH.
55. Funksionimi i Kodit të Etikës për konfliktin e interesave dhe marrjen e dhuratave.
56. Procesi i aprovimit të buxhetit në lidhje me ngritjen e pagave.
57. Pasqyrat e departamenteve të BSH, që tregojnë stafin dhe përgjegjësitë.
58. Numri I personelit për secilin seksion të BSH.
59. Metodologjia e përdorur për të përcaktuar dhe vlerësuar rrezikun për bankat individuale dhe për të gjithë sistemin bankar.
60. Rregulloret e rinovuara, që trajtojnë politikat e menaxhimit të riskut.
61. Informacion mbi testimin e ushtrimeve të mbikëqyrësit të stresit, për bankat.
62. Rreziqet që vlerësohen gjatë testimit të mbikqyrësve
63. Teknikat profesionale e menaxhieriale që ajnë përdorur në testimin e mbikëqyrësve.
64. Informacion mbi frekuencat e menaxhimit për testet e kryera në afate 3 mujore, 6 mujore, vjetore.
65. Informacion për rreziqet bankare në Shqipëri.
66. Informacion mbi aftësie komplete, që kanë mbikëqyrësit lidhur me rreziqet bankare.
67. Disa nga llojet e modeleve të mbikëqyrësve.
68. Skemat e klasifikimit, për përcaktimin e rezervave për kreditë me probleme.
69. Klasifikimi i kredive, bazuar mbi statusin e kolateralit.
70. Masat që janë marrë për të mbrojtur likuiditetin.
71. Planet që rregullojnë rrezikun e tregut, apo rrezikun e normës së interesit
72. Informacion me shkrim, për të gjithë standardet e përdoruara në sistemin bankar.
73. Listë e raporteve që kërkohen për qëllime të mbikëqyrjes bankare.
74. Informacion, mbi kriteret që aplikohen për t’u punësuar në një bankë të re.
75. Koncepri juaj, nëse firmat jofinanciare, mund të zotërojnë ose jo aksione në banka.
76. Nëse përgjigja është “po”, cilët janë kufijtë në një pronësi të tillë aksionere në bankë prej firmave jofinanciare?
77. Përshkrim mbi programin e monitorimit, për institucionet e licencuara në Shqipëri.
78. Kërkesat mbikëqyrëse për bankat e konsoliduara dhe filialet e tyre.
79. Informacion se si është një filial i përcaktuar për këtë qëllim?
Sa janë grupe që përfshijnë bankat, firmat e sigurimeve dhe kompanitë e sigurimit për mbikëqyrur.
80. Informacion, se si trajtohen aktivitetet jo-financiare.
81. Listë për të gjitha bankat, që i nënshtrohen mbikëqyrjes.
82. Veprimet e qeverisë, për të ulur rrezikun lidhur me një grup bankar.
83. A keni pasur rastin për të ndërmarrë veprime të tilla me bankat dhe ndaj cilave?
84. Informacion nëse BSD ka kontakte formale, apo joformale me mbikëqyrësit e bankave të huaja.
85. Përshkrim për rekuencën e kontakteve me mbikëqyrësit e huaj, si dhe llojin e bashkëpunimit dhe shkëmbimin e informacionit.
86. Informacion të klasifikuar apo përpjekjeve të tjera bashkëpunuese me rregullatorët e brendshme të llojeve të tjera të institucioneve financiare që veprojnë në Shqipëri.
87. A është përdoruar ndonjë prej këtyre marrëveshjeve për të mbështetur përpjekjet bashkëpunuese për qëllime mbikëqyrëse?
88. Nëse është kështu, diskutoni natyrën e një aktivitetit të tillë, duke përfshirë edhe ku mbikëqyrësit që ishin të përfshirë dhe kur?
89. Listoni kolegjet mbikëqyrëse, në të cilat keni marrë pjesë.
90. A jeni mbikëqyrës kryesor, për një kolegj?
91. Nëse “po”, për të cilat institucionet?
92. Procesverbalet dhe dokumentet e tjera që u përkasin dy takimet e fundit të kolegjeve në të cilët ju keni marrë pjesë.
93. Informacion për legjislacionin kundër pastrimit të parave në vend.
94. Informacion, nëse institucionet financiare i raportojnë menjëherë transaksionet e dyshimta për autoritetet kompetente.
95. Përshkruani kërkesat për dhënie informacioni shpjegues për bankat që veprojnë në Shqipëri.
96. Çfarë standardesh kontabiliteti janë përdorur aktualisht nga bankat në Shqipëri?
97. Nëse jo, është ky standard i parashikuar për zbatimin në një datë të ardhshme?
Përshkruani rolin e lojtarëve kryesorë në tregjet e parasë, si bankat, firmat e sigurimeve/Broker-tregtarët, korporatat, qeveria dhe BSH?
98. A ka segmente të ndryshme të tregjeve, të organizuar dhe si?
99. Ndërveprimi midis kategorive të ndryshme të bankave dhe institucioneve të tjera.
100. Informacion mbi shpërndarjen e kërkesave të tregut të parasë në banka sipas llojit të kreditorit.
101. Informacion të detajuar mbi bankat e pasigurta.
102. A monitorohen ekspozimet e tyre, me procedurë të rregullt?
103. A ka institucione që janë në gjendje vazhdimisht për të marrë hua?
104. Cilat janë masa mbrojtëse në vend për të siguruar likuiditetin?
A ka kufij të brendshëm?
105. A ekzistojnë mekanizma automatike për të ndaluar tregtinë në rast të problemeve teknike?
106. Diskutoni rolin e filialeve të huaja dhe degëve në tregjet e parasë.
107. Cilët janë instrumentet e veçanta për të rritur mbikëqyrjen e sektorit financiar?
108. Tregoni për mbylljen e një institucioni financiar në treg.
109. Çfarë shihni ju si pengesa për funksionimin e tregjeve?
110. A ka ndonjë kufizim në pasuritë qeveritare që BSH mund të mbajë?
111. A ka një marrëveshje formale mes Qeverisë dhe Bankës së Shqipërisë që mbulon menaxhimin e Qeverisë për kërkesat e saj?
112. Përshkruani kuadrin e menaxhimit të likuiditetit të bankës qendrore.
113. Si funksionon banka qendrore për të përcaktuar operacionet e saj?
114. Përshkruani instrumentet e përdorura në këto operacione.
115. BSH ka identifikuar pragun për tolerancën e rrezikut? 
116. A ka volum të mjaftueshëm të kolateralit brenda përkufizimit aktual?
117. Është tregu i vetëdijshëm për objektivat e bankës qendrore?
118. Si komunikohen këto objektiva?
119. Vendimi (14 tetor 2009) mbulon rrezikut e likuiditetit. A ka ndonjë rregullore tjetër?
120. Shpjegoni likuiditetin në tregjet e ndryshme?
121. Çfarë treguesish janë përdorur?
122. A ka sisteme në vend për të monitoruar barrën e kolateralit ekzistues?
123. A janë ata të centralizuar dhe të arritshme për pjesëmarrësit e tregut?
124. Tregoni nëse ndonjë institucionet financiare nuk kanë qenë në gjendje të pajtohet me kërkesat e likuiditetit në dy vitet e fundit.
125. Cilat janë dënimet që janë dhënë në këto raste?
126. Cilat janë rezervat totale bankare?
127. Cilat janë rezervat e detyrueshme?
128. Cila është paraja në qarkullim?
129. Përshkruani regjimin e këmbimit valutor, që është e lejuar për të blerë / shitur dhe për çfarë qëllimi?
130. Përshkruani tregjet. Kush janë pjesëmarrësit?
131. Cilat janë instrumentet kryesore?
132. A është tregu i segmentuar në ndonjë mënyrë?
133. Siguroni mesataret ditore dhe mujore për pesë vitet e fundit të kursit të këmbimit kundrejt USD dhe EURO.
134. Cilat janë ndërhyrjet e bankës qendrore në treg?
135. A ka banka qendrore një politikë për ndërhyrje?
136. Si vepron BSH për të vlerësuar përshtatshmërinë rezervë për qëllime të ndërhyrjes?
137. Çfarë informacioni ka banka qendrore në lidhje me ndërhyrjet e saj në treg?
138. Siguroni të dhëna mujore dhe ditore (nëse ka) për pesë vitet e fundit për shkëmbim të tregut?
139. Siguroni të dhëna mujore për pesë vitet e fundit në tregun e këmbimit të huaj?
140. Cili është qarkullimi ndër bankar?
141. Cilat janë transaksionet ndërmjet bankave dhe klientëve të tyre?
142. Cilat janë transaksionet ndërmjet Bankës Qendrore dhe bankave?
143. A keni të dhëna mujore për pesë vitet e fundit për këmbimin?
144. Cili është objektivi kryesor i menaxhimit të borxhit?
145. Si janë funksionet e menaxhimit të borxhit?
146. Çfarë roli ka luajtur BSH në menaxhimin e borxhit publik?
147. Përshkruani regjimin e interesave për letrat me vlerë të qeverisë.
148. A ka dallime në taksim për banorët dhe jo rezidentët?
149. Metoda e vlerësimit për llogaritjen e letrave me vlerë të qeverisë? 
150. Çfarë çmimesh janë përdorur për qëllime të vlerësimit?
151. Informacion mbi metodën e lëshimit, duke përfshirë teknikën në ankand.
152. Përshkruani transparencën e tregjeve të letrave me vlerë të qeverisë.
153. Sa shpesh ndodhin ankandet?
154. A janë publikuar rezultatet e ankandeve?
155. Kush është përgjegjësi për mbajtjen e regjistrit të fermave?
156. Cilat janë agjencitë që kanë përgjegjësi për stabilitetin financiar? 
157. Më konkretisht, çfarë roli ka Banka e Shqipërisë?
158. A ka ndonjë kufizim të shkëmbimit të informacionit jopublik?
159. Si monitorohet rreziku sistematik?
160. Në pesë vitet e fundit, ajo që kriza ushtrime simuluese (nëse ka) janë ndërmarrë, të cilat agjencitë ishin të përfshirë, dhe çfarë ishin Mësimet kryesore?
161. A ka ligje që diskriminojnë kreditorët, bazuar mbi kombësinë?
162. Përpjekjet që janë bërë nga BSH për të zbuluar probleme të hershme në bankat dhe në sistemin bankar?
163. Banka e Shqipërisë ka përcaktuar praktika të pasigurta dhe jo të shëndosha (p.sh., në aspektin e menaxhimit të rrezikut)? Nëse është kështu, çfarë veprimesh mund / duhet të merren?
164. A ka ndonjë plan për zbatimin e direktivës së propozuar të BE për rimëkëmbjen bankare?
165. Tregoni veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë për mbështetjen e likuiditetit (duke përfshirë ndihmën emergjente të likuiditetit).
166. Cilat janë kompetencat kryesore të MF në menaxhimin e krizës?
167. Përshkruani shkurtimisht forma të ndryshme të mbështetjes zyrtare financiare për bankat e dobëta?
168. Jepni të dhëna mujore mbi likuiditetin e huasë (në monedhë vendase dhe të huaj) për institucionet financiare, gjatë pesë viteve të fundit?
169. A ka pasur në vend probleme likuiditeti? 
170. Nëse është kështu, jepni informacion mbi natyrën dhe mbulimin e sistemeve të tilla.
171. Çfarë mbrojtje ligjore (nëse ka ndonjë) është dhënë në legjislacion për mbikëqyrësin bankar?
172. Cili është standardi i mbrojtjes dhe a ka një dëmshpërblim për shpenzimet ligjore për zyrtarët dhe agjentët?
173. Në 5 vitet e fundit, a ka pasur ndonjë veprim ligjor të ndërmarrë kundër ndonjërit prej personave të përmendur më lartë.
174. Sa banka janë aktualisht subjekt i masave përmirësuese?
175. Përshkruani procesin për bankat kur kanë pasur vështirësi me planet e tyre të ristrukturimit
176. Informacion me detaje të rasteve që nga viti 2005, kur vendimet e BSH janë kundërshtuar në gjykatë.
177. Përveç ligjit më të fundit bankar, jepni një listë të ligjeve dhe të rregulloreve.
178. A ka një ligj të veçantë për çështjen e bankave apo është kjo pjesë e legjislacionit të përgjithshëm?
179. A ka ndryshime në udhëzimin për ristrukturimin e të një banke të madhe kundrejt një bankë të vogël?
180. Cilat janë procedurat që autorizojnë shitjen e aseteve të bankave të falimentuara?
181. A ka preferenca depozituesi në prioritetin e kërkesave për bankat e dështuara?
182. Cili është roli i BSH (nëse ka ndonjë) në procedurën e likuidimit të një institucioni financiar?
183. Cila është kohëzgjatja mesatare e procesit të likuidimit?
184. A është planifikuar ndonjë ndryshim në rezolutën bankare për menaxhimin e krizave?
185. Në qoftë se ndryshimet e tilla janë planifikuar, kush janë kompetencat dhe roli i BSH?
186. Cilat janë pikëpamjet e autoriteteve për krijimin e “fondit të stabilizimit”?
187. Tendencat e treguesve në sektorin e turizmit (njësi matëse numri i turistëve).
188. Raporti faktikt i ndikimit të krizës në Evropë lidhur me eksprtin e prodhimit kombëtar shqiptar
189. Niveli i eksportit të mineraleve në vendet e BE, ose jashtë tyre dhe sa është preference financiare për to. 
190. Masa reale e ndikimit të importeve në ekonominë dhe tregun shqiptar, të dhëna për masën e tij.
191. Raport informativ mbi iniciativat e planifikuara në sektorin e energjisë elektrike dhe në sektorin e burimeve minerare, si investime, si treg, si shfrytëzim fizik.
FMN: Kreditë e këqija, rrezik për ekonominë shqiptare
Fondi Monetar Ndërkombëtar bëri dje bilancin e marrëveshjes së nënshkruar me qeverinë shqiptare, perspektivën e zhvillimit dhe kushtet fiskale në vend. Përfaqësuesi i FMN-së për Shqipërinë, Nadeem Ilahi theksoi se, politika monetare duhet të mbështesë vendin, ndërsa vlerësoi rritjen e kreditimit, e cila po rigjallërohet. Të pranishëm në një konferencë për shtyp me shefin e Misionit të FMN-së për Shqipërinë, Nadeem Ilahi, ishte edhe ministri i Financave Shkëlqim Cani, ai i Ekonomisë Arben Ahmetaj si dhe Guvernatori i Shqipërisë, të cilët theksuan se ekonomia shqiptare është në rrugën e duhur, megjithëse ka ende rreziqe. Sipas tyre, rritja ekonomike e vendit në vitin 2015, parashikohet të jetë 3%. Ilahi vuri në dukje problematikën e kredive me probleme dhe theksoi se FMN mbështet koordinimin mes qeverisë shqiptare dhe bankës së Shqipërisë. “Politika monetare duhet të vazhdojë të mbështesë rimëkëmbjen ekonomike, në përputhje me mandatin e Bankës së Shqipërisë për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. Rritja e kreditimit po rigjallërohet por vazhdon të mbetet e ulët, e prekur nga niveli i lartë i kredive problematike dhe dobësitë në fushën e ekzekutimit të kontratave. Ne mirëpresim angazhimin e autoriteteve për të hartuar një strategji gjithëpërfshirëse që adreson çështjen e kredive me probleme me synim për të përmirësuar mjedisin e kreditimit”, tha Ilahi. Përfaqësuesi i FMN-së foli edhe përsa i takon reformës në sektorin energjetik. Ai tha se problematika në këtë sektor, ka lidhje me risqet fiskale, problemet që i kanosen buxhetit. “Është e nevojshme për të zvogëluar risqet, deri tani rezultatet janë të mira, ne e nxisim qeverinë të vazhdojë me këtë përpjekje në sektorin e energjisë. Vjedhja e energjisë elektrike, edhe pse në nivele të larta, po zvogëlohet; tarifat janë përshtatur, të ardhurat po rriten; dhe ndërmarrjet shtetërore në sektorin energjetik po reformohen” tha përfaqësuesi i FMN-së për Shqipërinë. Ilahi njoftoi se pas miratimit të transhit të dytë dhe të tretë të kredisë, në vijim raportin e katërt do ta marrë në diskutim bordi ekzekutiv i FMN-së dhe më pas do të bëhet dhurimi i 37 milionë eurove.