Ndryshon formula e kompensimit të pronarëve me 10% e vlerës të pronës

156

 

Pronarët do të kompensohen nga shteti bazuar në zërin kadastral që ka pasur toka në vitin 1945, por gjithsesi kjo vlerë nuk do të jetë më e ulët se 10% e vlerës aktuale.

Këshilli i Ministrave ka kryer një seri ndryshimesh në Ligjin e Kthim Kompensimit të Pronave të miratuar në 2016, duke pasqyruar edhe vendimmarrjen e fundit të Gjykatës së Strasburgut, e cila riktheu për rishqyrtim në vend rreth 80 ankimime nga pronarët shqiptarë. Pas pikës 15 të ligjit aktual shtohet një pikë me këtë përmbajtje: Vendimet, të cilat janë vlerësuar financiarisht bazuar në zërin kadastral që ka pasur prona në momentin e shpronësimit, por që rezultojnë me zërin aktual të pronës të ndryshuar, kompensohen me 10% të vlerës sipas zërit aktual kadastral të pronës së njohur për kompensim. Në rastet kur vlera prej 10% e pronës së llogaritur sipas zërit aktual rezulton më e vogël se vlera e llogaritur, sipas zërit kadastral në momentin e shpronësimit, subjekti përfiton vlerën më të madhe dhe mbetet në fuqi vlerësimi i parë sipas zërit kadastral në momentin e shpronësimit.

 Vlera që përfiton kjo kategori subjektesh llogaritet, si më poshtë vijon:

  1. a) prona e njohur për kompensim vlerësohet financiarisht, në bazë të zërit kadastral aktual;
  2. b) vlera e pronës së kthyer, të kompensuar fizikisht apo të përfituar në një nga mënyrat e tjera sipas legjislacionit për kthimin dhe kompensimin e pronave, zbritet nga vlerësimi i kryer sipas shkronjës “a”, të kësaj pike;
  3. c) vlera e llogaritur nga diferenca e shkronjës “a” dhe e shkronjës “b”, të kësaj pike, ekzekutohet në masën 10 (dhjetë)%. Ndryshimet përcaktojnë se ATP-ja, brenda afatit 3-mujor nga data e hyrjes në fuqi të këtyre ndryshimeve, përditëson vendimet duke kryer vlerësimin financiar, formulës së mësipërme.