Hyjnë në fuqi udhëzimet me procedurat e konkurrimit, për punësimin e mjekëve dhe infermierëve. Ja rregullat

17

 

Në fazën e parë, kandidatët e interesuar regjistrohen në portalin “Infermierë për Shqipërinë” dhe ngarkojnë/përditësojnë në portalin “Infermierë për Shqipërinë” dokumentet e kërkuara, duke përfshirë jetëshkrimin, diplomën universitare, lejen e ushtrimit të profesionit brenda afatit të vlefshmërisë.

Sigal

Hyjnë në fuqi udhëzimet me procedurat e reja të konkurrimit për punësim pranë spitaleve apo qendrave shëndetësore publike të infermierëve dhe mjekëve.Udhëzimi “Për procedurat e punësimit, emërimit, pezullimit, lirimit dhe të disiplinës për profesionet e shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë, nëpërmjet platformës elektronike” përcakton se procesi i konkurrimit për profesionistët e shkencave mjekësore teknike, zhvillohet për:

  1. a) të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret e përcaktuara në kuadrin ligjor në fuqi për ushtrimin e profesionit;
  2. b) kandidatët që kanë marrë pjesë në testimin me shkrim “Infermierë për Shqipërinë” të thirrjes paraardhëse dhe që dëshirojnë të përmirësojnë rezultatin e tyre.

Regjistrimi i kandidatëve bëhet vetëm nëpërmjet portalit “Infermierë për Shqipërinë”. Të interesuarit do të kenë si afat për kryerjen e aplikimit të paktën dy javë kalendarike nga data e shpalljes. për konkurrim.

Në fazën e parë, kandidatët e interesuar regjistrohen në portalin “Infermierë për Shqipërinë” dhe ngarkojnë/përditësojnë në portalin “Infermierë për Shqipërinë” dokumentet e kërkuara, duke përfshirë jetëshkrimin, diplomën universitare, lejen e ushtrimit të profesionit brenda afatit të vlefshmërisë.

Ndërsa për kandidatët që kanë studiuar jashtë vendit, kriter i detyrueshëm për kualifikimin e tyre është që diploma të jetë e njohur nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

Dokumentacioni duhet të dërgohet brenda afatit të caktuar në ditë kalendarike nga dita e parë e shpalljes në portalin “Infermierë për Shqipërinë”, sipas përcaktimit në shpalljen.

Udhëzimi përcakton se kandidatët që konkurrojnë do të vlerësohen me pike edhe për dosjen e dorëzuar, përfshirë edhe trajnimet me 30 pikë. Brenda numrit total prej 30 pikësh shtohet bonusi për studentë të ekselencës deri 5 pikë (“Studentë të ekselencës”, në kuptimin e këtij udhëzimi, janë studentët të cilët kanë përfunduar studime universitare në nivelin “Bachelor” me mesatare 9.00 – 10 ose ekuivalent, jo më herët se 3 vite përpara vitit kalendarik për të cilin po zhvillohet procedura); c) vlerësimin me shkrim, deri në 70 pikë.

Udhëzimi tjetër i Ministrisë së Shëndetësisë “Për procedurat e punësimit, emërimit, pezullimit lirimit dhe të disiplinës së mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë, nëpërmjet platformës elektronike” rregullon procedurat për punësimin, emërimin, pezullimin, lirimin dhe disiplinën e mjekëve në institucionet e ofrimit të shërbimit të kujdesit shëndetësor publik, nëpërmjet portalit “Mjek për Shqipërinë”.

Në kuptim të këtij udhëzimi, termi “mjek” do të përfshijë të gjithë profesionistët e shëndetësisë që janë të licencuar për ushtrimin e profesionit nga Urdhri i Mjekut apo Urdhri i Stomatologut dhe që ushtrojnë profesionin e tyre.Kandidatët e interesuar, regjistrohen në portalin “Mjek për Shqipërinë” dhe ngarkojnë/ përditësojnë në portal dokumentet e kërkuara.Dosja e aplikimit përmban: jetëshkrimin e kandidatit (CV), diplomën, lejen e ushtrimit të profesionet etj. Për kandidatët me profesion mjek dosjet e tyre do të vlerësohen me 45 pikë.