Skandal/ Urgjenca Mjekësore shpall tender më 27 mars, për tenderin që do zhvillohet më 3 mars 2017

488
Fondet publike po përdoren si burim përftimi e pasurimi për shtetarët, të cilët zhvillojnë tenderë në vlera tepër të larta
QENDRA KOMBËTARE E URGJENCËS MJEKËSORE

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor: Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore
Adresa Rr.Lord Bajron,Spitali Universitar i traumës, Laprakë Tiranë
2. Lloji i procedurës së prokurimit: E Hapur
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes: “Shërbim GPS dhe monitorim për Autoambulancat në Spitale dhe Urgjencën Mjekësore Tiranë’’
4. Fondi limit : 12,112,821 lekë pa TVSH (dymbëdhjetë milionë e njëqind e dymbëdhjetë mijë e tetëqind e njëzetë e një)lekë pa tvsh
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: parashikuar për një periudhën deri në datën 31/12/2018. (20 muaj +18 dite)
6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:03/03/2017
7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:03/03/2017

Ministrat që ikën e vijnë, firmosin tenderë edhe pasi dorëzimit të detyrës
QSUT, tender 13 miliardë lekë, për mirëmbajtje pajisjesh që kushtojnë 11 miliardë lekë
QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”, TIRANË
1. Autoriteti Kontraktor: Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë, Adresa: Rruga e Dibrës Nr. 372, Tiranë Tel: +355 42 362 627/ Fax: +355 42 363 644 
2. Lloji i proçedurës: “Proçedurë e Hapur”.
3. Objekti i prokurimit: “Mirëmbajtje e pajisjeve mjekësore për vitin 2017” e ndarë në lot.
4. Fondi limit total: 108.988.918,53 (njëqind e tetë milionë e nëntëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind e tetëmbëdhjetë presje pesëdhjetë e tre) lekë pa TVSH.
5. Afati per ekzekutimin e kontratës: nga 01.05.2017 deri me 30.09.2017 
6. Afati kohor për dorëzimin e ofertave: data 11.04.2017 ora 10:00
7. Afati kohor për hapjen e ofertave: data 11.04.2017 ora 10:00

Ish-ministri Tahiri firmos tender 51 miliaradë lekë për karburante, ditën kur prezantohet ministri Xhafaj

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
1. Autoriteti kontraktor, adresa,nr. tel: Ministria e Punëve të Brendshme, Sheshi “Skenderbej”, Nr.3, Tel 04224403. Tiranë;
2. Lloji i procedurës së prokurimit: ”Procedurë e Hapur mbi kufirin e lartë monetar”, Prokurim elektronik
3. Objekti i prokurimit të kontratës: “Furnizim me karburante në emër dhe për llogari të
Kryeministrisë, ministrive dhe institucioneve të varësisë”
4. Fondi limit total: 4 399 556 654 (katër miliardë e treqind e nëntëdhjetë e nëntë milionë e pesëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e katër) lekë pa TVSH, vënë
në dispozicion nga Buxheti i Shtetit, ndarë në lote si më poshtë: Sipas Sasisë dhe Grafikut të Levrimit (Shtojca 12)
4. Data e zhvillimit të tenderit: 08/05/2017, Ora: 11:00
5. Vendi: Ministria e Punëve të Brendshme, Drejtoria e Prokurimeve te Përqendruara.
Afati i fundit per pranimin e dokumenteve: Data: 08/05/2017 Ora: 11:00
Ish-ministri Beqja, 7.8 miliardë lekë për regjistrat mjekësorë dhe 2.2 miliardë lekë për mirëmbjatjen e pajisjeve 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor: Ministria e Shëndetësisë, Adresa Blv. “Bajram Curri”, Nr. 1 Tiranë
2. Lloji i procedurës se prokurimit: E hapur – mallra – prokurim me mjete elektronike;
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër:“Sistemi i mbledhjes dhe raportimit të informacionit shëndetësor të regjistrave mjekësore”
4. Fondi limit total: 65,925,000 (gjashtëdhjetë e pesë milionë e nëntëqind e njëzet e pesë mijë) Lekë pa TVSH, Burimi i financimit: Buxheti i shtetit 2017 (për SLA 4 vjet në vijim).
(44.000.000 lekë me TVSH/investim dhe SLA 29.300.000 lekë pa TVSH për 4 vjet në vijim)
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: brenda 4 muajve nga data e lidhjes së kontratës (Implementimi, trajnimi dhe marrja në dorëzim).
6.Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:
Data: 14.04.2017, Ora 10:00 paradite
Vendi: www.app.gov.al
7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:
Data: 14.04.2017, Ora 10:00 paradite

MINISTRIA SHËNDËTESISË 
1. Procedura e prokurimit: e hapur, me mjete elektronike, shërbime, Ref: 47/03.02.2017
2. Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mirëmbajtja e përqendruar e disa pajisjeve mjekësore të
prodhuesit Siemens”
3. Fondi limit në total: 178,876,897 (njëqind shtatëdhjetë e tetë milionë e tetëqind e shtatedhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH parashikuar për 24 muaj.
4. Data e zhvillimit të tenderit: 09.03.2017
5. Kohëzgjatja e kontratës: duke filluar nga lidhja e kontrates per nje periudhe 24 mujore.
Sigal