Provimet kombëtare për klasat e 9-ta/ Ministrja Shahini publikon udhëzuesin

105

Në rrjetet e saj sociale, Ministrja e Arsimit, Sportit dhe Rinisë Besa Shahini ka publikuar udhëzuesin dhe modelin e pyetjeve për Provimet Kombëtare të Arsimit Bazë (PKAB).

Materiali përmban testet e provimeve kombëtare të arsimit bazë, për gjuhën shqipe dhe matematikën, të shoqëruara bashkë me skemat e vlerësimit. Ai u shërben nxënësve, mësuesve, specialistëve të arsimit dhe të gjithë të interesuarve në funksion të përmirësimit në arritjen e standardeve të mësimdhënies dhe të të nxënit në shkollë.

Për ta bërë sa më të lehtë përdorimin e këtij materiali, përmbajtja e tij është ndarë në 3 seksione:

a) Seksioni 1 përmban testet e përdorura në PKAB, lënda e gjuhës shqipe, bashkë me një informacion mbi përmbajtjen e testit, kompetencat që vlerëson, nivelet e vështirësisë së testit, llojet e pyetjeve etj.

b) Seksioni 2 përmban testet e përdorura në PKAB, lënda e matematikës, bashkë me një informacion mbi përmbajtjen e testit, kompetencat që vlerëson, nivelet e vështirësisë së testit, llojet e pyetjeve etj.

c) Seksioni 3 përmban skemat e vlerësimit për testet e përdorura në PKAB, lënda e gjuhës shqipe dhe matematikës.

PKAB është një provim kombëtar që zhvillohet në përfundim të arsimit 9-vjeçar të
detyruar dhe shërben për të certifikuar nxënësit që përfundojnë këtë cikël arsimimi.
Ky provim mat njohuritë dhe kompetencat e tyre në tri fusha: Gjuhë Shqipe, Gjuhë e Huaj dhe Matematikë.

Link i udhëzuesit:

qsha.gov.al/infos/gjuhe_shqipe_matematike_pkab.pdf