Presidenti Nishani: Zgjedhjet për kryetar të Bashkisë Kolonjë, më 20 Nëntor

427
SigalGazeta Telegraf/

Presidenti nishani dekreton caktimin e datës së zgjedhjeve për kryetar të
Bashkisë Kolonjë, Qarku KorçëNë mbështetje të nenit 92, gërma “gj” dhe 93 të Kushtetutës së
Republikës së Shqipërisë, si dhe të nenit 10, paragrafi 3 të ligjit nr.10019
datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i  Republikës së Shqipërisë”, i
ndryshuar,

 

                                             

 D e k r e t o j

 

  Neni 1

 

Caktimin e datës 20 Nëntor 2016, për
zhvillimin e zgjedhjeve për kryetar të Bashkisë Kolonjë, Qarku Korçë.

 

 Neni 2

 

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

 

 

Nr. Dekreti 9763