Ligji i ri në 2019 për pronësinë: tokat bujqësore apo trojet që legalizohen ose jo

1090

Në Kuvendin e Shqipërisë është depozituar dhe pritet të votohet së shpejti një ligj i ri lidhur me pronësinë: projektligji “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”.

Projektligji  përbëhet nga 74 nene, të cilët janë të strukturuar në 11 krerë, të trajtuar si:

Autoriteti përgjegjës për realizimin e proceseve kalimtare, konsolidimi i marrëdhënies juridike të pronësisë mbi tokën bujqësore, kushtet për ligjësimin e Aktit të Marrjes së Tokës në Pronësi, trajtimi i titujve që nuk përmbushin kushtet për ligjësim, mospërputhjet ndërmjet titullit të pronësisë dhe gjendjes së posedimit në fakt, kushtet për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore .

Në kreun III, ligjesimi dhe regjistrimi i ndertimeve dhe truallit pa titull etj.kriteret për legalizim etj.