Fadil Kepi: Pensioni për minatorët, emigrantët, jetimët dhe punonjësit e administratës

    397
    Mbështetur në nenin 13 të Ligjit të Sigurimeve Shoqërore nr.104/2014, datë 31.07.2014, botuar në fletoren zyrtare 137, i cili ka hyrë në fuqi nga 01.01.2015, “E ardhura për barrë lindje i paguhet gruas së siguruar për barrën dhe lindjen e fëmijës, kur ajo ka 12 muaj periudhë sigurimi, për çdo rast përfitimi. Kur nëna ka në shtatzëni binjakë ose pret të lindë më shumë fëmijë, leja para dhe pas lindjes gjithsej është 390 ditë kalendarike nga e cila 60 ditë para lindjes dhe 330 ditë pas lindjes. Leje e detyrueshme është para lindja dhe 63 ditë kalendarike pas lindjes. Mbas kësaj periudhe sipas neneve 105 dhe 107 të Kodit të Punës, nëna vendos vetë nëse do të paraqitet në punë apo do të vazhdojë lejen e lindjes deri në përfundimin e saj. Është e pavlefshme zgjidhja e kontratës së punës gjatë periudhës që gruaja është me leje lindje. Edhe nëse qendra e punës e ka zëvendësuar, me paraqitjen e saj në punë mbas 63 ditëve të paslindjes, punonjësja me kontratë të përkohshme largohet nga puna. Raportet mjekësore paraqiten në qendrën e punës e paguhen me fondet e sigurimeve shoqërore në këtë mënyrë: 
    për më tepër lexoni Gazetën Telegraf 
    Sigal