Financat bëjnë për “ujë të ftohtë” Arsimin dhe Shëndetësinë, shkel e shko buxhetin

582

Dy komente të posaçme nga Ministria e Financave për përdorimin e buxhetit nga dikasteret e Arsimit dhe të Shëndetësisë për 4 muajt e parë të vitit njoftuan për papërgjegjshmërinë e lartë në drejtim të zbatimit të udhëzimeve të buxhetit dhe mospërputhje të dhënash mes Thesarit dhe dikastereve. Ministria e Financave komentoi për Ministrinë e Arsimit se raporti i monitorimit nuk është në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”. “Nuk janë paraqitur anekset e raportimin të realizimit të produkteve dhe të treguesve të performancës dhe relacioni shoqërues nuk përmban analizë të realizimit të produkteve dhe të treguesve të performancës për çdo program për periudhën raportuese, por vetëm analizë të realizimit të shpenzimeve sipas zërave të tyre” komentuan Financat. Ministria e Financave vërejti mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga Ministria e Arsimit me të dhënat faktike të siguruara nga sistemi informatik financiar i qeverisë për shpenzimet kapitale me financim të huaj në 3 programe. Për më tepër, anekset e paraqitura nuk janë të firmosura nga drejtuesit i ekipit të menaxhimit të programit dhe nga Sekretari i Përgjithshëm. Vërejtje të ngjashme kishte edhe për Ministrinë e Shëndetësisë, ku është konstatuar, se të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit, nuk janë të sakta sipas formateve të përcaktuara në udhëzim. Relacioni shoqërues i Ministrisë së Shëndetësisë nuk është një analizë e detajuar e treguesve të monitorimit dhe zërave të shpenzimeve për të argumentuar apo për të shpjeguar arsyet e mosrealizimeve, por vetëm konstatues, thuhet në komentet e financave. Gjithashtu mungon analiza e realizimit të produkteve. Ministria e Financave vërejti se edhe për Ministrinë e Shëndetësisë ka mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga ministria me të dhënat faktike të siguruara nga sistemi informatik financiar i qeverisë për shpenzimet kapitale me financim të huaj në programin “Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor”./ Monitor