Edhe kontabilistët në “Vetting”/ Bordi i Mbikëqyrjes Publike do të verifikojë si e kanë fituar titullin, vërtetësinë e arsimit, dosjen personale, rregullsinë e dokumentacionit dhe taksave në 5 vitet e fundit. Ja rregullorja e re

568
Sigal

Bordi i Mbikëqyrjes do të verifikojë vërtetësinë e arsimit, dosjen personale dhe rregullsinë e dokumentacionit

Edhe kontabilistët do të kalojnë në “Vetting”, zbardhet rregullorja e re

Të gjithë kontabilistët e miratuar që janë aktualisht aktivë do të verifikohen për vërtetësinë e arsimit, rregullsinë e mbajtjes së dokumentacionit për fitimin e titullit, do tu verifikohet dosja personale, etj. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka publikuar një rregullore të re që parashikon marrjen e masave për profesionin e kontabilistit. Ky vendim është miratuar në zbatim të ligjit nr. 10 091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjorë dhe kontabilistit të miratuar”. më konkretisht, kontabilistët, në rast se e kalojnë këtë verifikim, ata do të pajisen me një kartë profesionale, që do tu mundësojë atyre të vazhdojnë aktivitetin. Gjithashtu në një njoftim të tij, bordi u ka kërkuar të gjithë kontabilistëve që deri në 30 prill të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar, që do të shërbejë për verifikimin e aktivitetit të tyre dhe për lëshimin e kartës. Bordi i Mbikëqyrjes Publike është një autoritet kombëtar, nën varësinë e Ministrisë së Financave, aktiviteti i së cilit deri tani ka qenë mbikëqyrja transparente e profesionit të ekspertëve kontabël të regjistruar (EKR)dhe firmave të auditimit, mbikëqyrja e të gjithë ekspertëve, firmave audituese dhe veprimtaria e organizimit profesional të EKR.

Sipas njoftimit të Bordit, kjo rregullore e re parashikon procedurat e verifikimit të Kontabilistëve të Miratuar Aktivë, si dhe kriteret për pajisjen me kartë profesionale. Verifikimi i Përputhshmërisë Ligjore të Veprimtarisë së Kontabilistëve të Miratuar

1. Procesi i verifikimit bëhet për të gjithë zotëruesit e titullit Kontabilist i Miratuar, dhe përfshin sa më poshtë:

  • kontrollin e kryerjes së edukimit të vijueshëm,
  • rregullsinë e dokumentacionit lidhur me fitimin e titullit KM, (kontabilist i miratuar),
  • rregullsinë e dokumentacionit në momentin e regjistrimit në OP(organizatat profesionale) pas marrjes së titullit KM
  • marrëdhëniet e punës apo angazhimit përgjatë 5 viteve të fundit dhe pajtueshmërinë me dispozitat ligjore në fuqi,
  • si dhe verifikimin e dosjes personale të lidhura me çështjet gjyqësore dhe dëshmisë së penalitetit.
  • çështje të cilat bien ndesh me Kodin e Etikës për ushtrimin e profesionit apo me legjislacionin në fuqi.

2. Në fund të procesit bëhet një vlerësim lidhur me pajtueshmërinë ligjore dhe secili subjekt për të cilin dëshmohet se janë përmbushur kriteret ligjore pajiset nga BMP me një kartë profesionale, e cila dëshmon të drejtën për të vijuar ushtrimin e profesionit në periudhën në vijim.

3. Dokumentacioni dorëzohet pranë BMP drejtpërdrejtë nga subjekti ose pranë OP ku subjekti është i anëtarësuar.

4. Në rastet kur subjektet e parashikuara në këtë rregullore nuk kanë dorëzuar dokumentacionin brenda afateve të parashikuara në këtë rregullore, veprimtaria e tyre pezullohet si pasojë e mos-përfshirjes në regjistrat publikë të OP-ve.

5. Të gjithë ato subjekte që duan të përfshihen në këtë proces pas afateve të përcaktuara në këtë rregullore duhet të bëjnë një kërkesë me shkrim pranë BMP, i cili merr në shqyrtim rastin dhe brenda një periudhe 3 mujore vendos nisjen e procesit të verifikimit.

6. Të gjitha subjektet të cilat përgjatë procesit kalojnë në statusin pasiv duke u tërhequr përkohësisht nga ushtrimi i profesionit apo që deri në momentin e kryerjes së procesit të verifikimit nuk kanë qenë ushtrues të profesionit janë të detyruar të kalojnë në proces verifikimi sikurse të gjitha subjektet përpara se të regjistrohen në regjistrin publik për të vijuar më pas me ushtrimin e profesionit.

7. Dokumentacioni që do të jetë pjesë e vlerësimit paraqitet si më poshtë:

a) Vërtetim të gjendjes gjyqësore;

b) Dëshmi penaliteti;

c) Certifikata e titullit KM;

ç) Numri i identifikimit të personit të tatueshëm (certifikatë NIPT);

d) Vërtetim nga OP përkatëse:

  1. për rezultatet e kontrollit të cilësisë realizuar nga OP përkatëse (në rastet kur janë kryer);
  2. nëse janë marrë masa disiplinore ose jo nga OP përkatëse;
  3. për kryerjen me sukses të kualifikimit të vijueshëm për 5-vitet e fundit;

dh) Vërtetim nga sigurimet shoqërore për marrëdhëniet e punësimit, për 5 vitet e fundit. Në rast se individi ka qenë jashtë vendit, si dokument vërtetimi shërbejnë kontratat dhe certifikatat e punësimit (fotokopje të noterizuara);

Afati për dorëzimin e dokumentacionit të mësipërm është deri më 30 prill 2019.

Shënim. Të gjithë dokumentet, bazuar në listën më sipër, që disponohen nga OP-të vihen në dispozicion të Komisionit ad-hoc, drejtpërdrejtë nga OP-të përkatëse.