Si të aplikoni për leje pune, qëndrimi dhe vlefshmëria e lejes së qëndrimit

4047
Viza e punës në Suedi


Nëse doni që të punoni në Suedi dhe vini nga një vend që nuk është anëtar i BE-së, duhet të kini një leje pune. Nëse keni ndërmend të punoni në Suedi për më shumë se 3 muaj, ju gjithashtu duhet të kini një leje qëndrimi. Kjo faqe përfshin rregulloret që zbatohen, në qoftë se ju dëshironi të punoni, ose të filloni një biznes në Suedi. Në faqen zyrtare të zyrës së migrimit gjenden të gjitha informacionet për të gjitha shtetet mirëpo ne këtu do t’i sqarojmë gjërat vetëm për vendet nga vijnë shqiptarët, si Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia.
Kushtet
Kushtet themelore për ta marrë një leje pune janë:
• Ju keni një pasaportë të vlefshme
• Ju mund ta siguroni jetesën tuaj nga të ardhurat e punës që ju kanë ofruar
• Të ardhurat minimale në muaj duhen të jenë 13 000 SEK (rreth 1500 €).
Përveç kësaj punëdhënësi juaj duhet të:
• Ketë lajmëruar vendin e punës në Suedi dhe vendet e BE-së për së paku 10 ditë (për rekrutimin e ri)
• Ofrojnë kushtet e punësimit që janë të barabarta me ato të një marrëveshjeve kolektive në Suedi apo çfarë është e zakonshme në kuadër të profesionit ose sektorit
• Japin sindikatave mundësinë për të shprehur një opinion mbi kushtet e punësimit në ofertën e punës
Ata që marrin lejen e qëndrimit do tu jepet një kartelë si dëshmi e lejes së qëndrimit. Kur ju hyni në Suedi, ju duhet të tregoni kartelën tuaj, së bashku me një pasaportë të vlefshme.
Aplikimi për leje pune
Nëse ju doni që të punoni në Suedi ju duhet, në shumicën e rasteve, të aplikoni për leje pune në vendin tuaj të lindjes apo një vend tjetër jashtë Suedisë ku jeni banues. Megjithatë, në disa raste ju mund të aplikoni për një leje pune në Suedi (për këtë shiko nga faqja zyrtare e zyrës së migrimit).Sigurohuni që aplikimi juaj është i plotë.
Gjithmonë bashkëngjitni dokumentet më poshtë, së bashku me aplikacionin tuaj:
• Oferta punës (ka një formë të veçantë për oferta pune të cilat punëdhënësi juaj në Suedi mund t’i shkarkoj nëpërmjet faqes së internetit tek Bordi Suedez i Migracionit www.migrationsverket.se)
• Kopje të faqeve të pasaportës tuaj që tregojnë identitetin tuaj, afatin e vlefshmërisë së pasaportës tuaj dhe nëse keni leje qëndrimi në një vend tjetër, kopjen e leje qëndrimit
• Dëshminë që keni paguar tarifën e aplikacionit (faturën)
Kartela e lejes së qëndrimit nën 3 muaj
Kartela e lejes së qëndrimit për punë nuk lëshohet më pak se 3 muaj. Nëse keni nevojë për një vizë hyrjeje për Suedi, do të ju jepet një notë pune në vizën e hyrjes në pasaportën tuaj. Në një kopje të vendimit, ju keni informacionet për rregullat që vlejnë për lejen tuaj të punës. Viza e hyrjes, së bashku me kopjen e vendimit, është dëshmi e lejes suaj të punës, dhe kjo është e rëndësishme që ju jeni në gjendje të tregoni ato. Kur ju aplikoni për një vizë hyrëse, ju duhet të bashkëngjitni dy fotografi në formatin e pasaportës. Ato duhet të merren direkt në fytyrën tuaj dhe të mos jenë më të vjetra se 6 muaj. Nëse ju nuk keni nevojë për një vizë hyrjeje për të ardhur në Suedi dhe keni një leje pune për më pak se 3 muaj, kopja e vendimit që keni marrë është dëshmi e lejes suaj të punës. Prandaj është e rëndësishme që ju të keni një kopje të vendimit me ju kështu që ju mund të tregoni se kur keni hyrë në Suedi.
Mënyrat e ndryshme të aplikimit
Duhet të keni parasysh se aplikimin për një leje pune mund të bëni edhe përmes internetit tek faqja zyrtare e migrimit www.migrationsverket.se dhe nëse ju përdorni këtë metodë, atëherë vendimin do e merreni më shpejt duke siguruar se zyra e migracionit nuk ka nevojë të kërkojë më shumë informacione. Aplikacionin mund ta bëni edhe duke i dërguar të gjitha dokumentet e nevojshme përmes postës. Nëse ju jetoni jashtë Suedisë atëherë aplikimin mund ta bëni edhe përmes webfaqeve të misioneve diplomatike në vendet ku banoni në këtë rast shqiptarët nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia duhet të aplikojnë në Shkup (shiko seksionin Shqiptarët – Ambasadat).
Nëse ju jepet një leje pune dhe banimi?
Nëse nuk keni bërë një fotografi dhe shenjat e gishtërinjve, do t’ju duhet për të vizituar një mision suedez jashtë vendit për të bërë këtë. Pasi kartela e lejes së qëndrimit është e gatshme, misioni diplomatik do të lëshojë ose në raste të caktuara dërgoj kartelën tek ju.
Nëse ju jeni në Suedi
Ju duhet të vizitoni njërën prej zyrave të migrimit, seksionin e lejeve për ti dhënë shenjat e gishtërinjve dhe të fotografohuni. Këtë zakonisht mund ta bëni edhe kur ta paraqitni kërkesën personalisht por gjithashtu zyra e migrimit mund t’ju thirr edhe në një datë të mëvonshme. Keni parasysh se këto procedura duhet ti bëni edhe nëse aplikoni online përmes internetit apo përmes postës. Nëse ju jepet një leje qëndrimi, kartela e lejes së qëndrimit do të dërgohet tek adresa juaj e regjistruar.
Vlefshmëria e lejes së qëndrimit
Ju do të merrni një leje qëndrimi dhe pune që mbulon periudhën përkatëse, periudha maksimale e vlefshmërisë për lejen tuaj është 2 vjet. Kjo do të thotë që ju do të merrni një leje për dy vjet, edhe nëse punësimi zgjat deri në një periudhë të mëtejshme. Ju do të merrni një leje të shkurtër në qoftë se është e vështirë të vendosë për sa kohë zgjat koha e punësimit, për shembull nëse puna juaj është dhënë në një ndërmarrje të re. Kur leja juaj e vjetër skadon ju mund të aplikoni për një zgjatje. Pas 4 viteve ju mund të merreni një leje qëndrimi të përhershme.
Ndryshimi i punëdhënësit
Për dy vitet e para të qëndrimit, leja e punës është e kufizuar vetëm të një punëdhënës dhe një profesion të caktuar. Për këtë arsye, ju do të duhet të aplikojë për një leje pune të re, nëse ju ndryshoni punëdhënësin ose profesionin gjatë dy viteve të para. Nëse leja e punës është vazhduar pas dy viteve, ju mund të ndërroni punëdhënësin por ende jeni të kufizuar të ndërroni profesionin prandaj edhe këtu nëse ndryshoni profesionin, ju duhet të aplikoni për një leje të re.
Punësimi, i përkohshëm
Një leje pune dhe qëndrimi në Suedi është gjithmonë e përkohshme. Nëse ju e humbni punën tuaj dhe nuk gjeni punë të re brenda 3 muajve, zyra e migrimit mund të anulojë lejen tuaj të qëndrimit. Nëse ju merrni një punë të re, ju duhet të dorëzoni një aplikim të ri për një leje pune vetëm nëse leja ka afat gjithashtu për punën e re.
Lejet për anëtarët e familjes
Familja juaj mund të merr leje qëndrimi për të njëjtën periudhë që juve ju është lëshuar leja e banimit dhe punës. Nëse punësimi do të zgjatë më shumë se gjashtë muaj, anëtarëve të familjes gjithashtu mund të ju jepet leja e punës. Anëtarët e familjes konsiderohen: bashkëshortja/-ti, fëmijët tuaj nën moshën 21 vjeçare. Nëse fëmijët janë 21 vjeçar dhe më të vjetër, ata janë të varur nga ju, për mbështetje në mënyrë që të jepet një leje qëndrimi. Në rast të refuzimit të lejes, ju keni të drejtë të bëni ankesë.
Qëllimi i vizave në Suedi
Leje-qëndrimi është primar që një i huaj mund ta vizitoj Suedinë. Interesimi rreth leje-qëndrimeve gjithmonë ka qenë i madh dhe ende është prandaj ne këtu do ti sqarojmë shumë gjëra rreth llojeve të ndryshme të lejë-qëndrimeve dhe të drejtat e shfrytëzimit të tyre. Përveç rregullave dhe informimit të lejë-qëndrimeve këtu do te keni rastin të mësoni edhe si ti plotësoni vetë formularët pa patur nevojë që të pyetni dikë që e njeh gjuhën ma mire d.m.th se paku çdo kush do të mësoj ti plotësoj vetë formularët bazë dhe gjithashtu rrugën se si plotësohen formularët më të komplikuar. Në vazhdim do t’i prezantojmë disa nga kategoritë e këtij seksioni:
1. Bashkimi Familjar – Martesa, fëmijët, adoptimi etj
2. Studentët – Informacione rreth studimit
3. Punësimi – Informacione rreth leje-qëndrimit të punës
4. Turistët – Leje-qëndrimet rreth turistëve
5. Azilkërkuesit
6. Qëndrimi i përhershëm
7. Nënshtetësia – Kushtet për marrjen e nënshtetësisë
8. Ku dhe si behet aplikimi
9. Informacione shtesë
Sigal