Shtyhet afati për pasaportat e skaduara – Ministria jep njoftimin e rëndësishëm

189
Sigal

Ministria e Brendshme ka njoftuar se miratimin e vendimit për afatin e vlefshmërisë së pasaportave të shtetasve shqiptarë, që përfundon brenda vitit 2020, i cili do të zgjatet deri në datën 31 dhjetor 2020.

Sipas njoftimit në mbështetje të nenit 101 të Kushtetutës, me propozimin e Kryeministrit dhe ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe të ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave ka vendosur si më poshtë:

Neni 2

Në ligjin nr.8668, datë 23.10.2000, “Për pajisjen e shtetasve shqiptarë me pasaportë për jashtë shtetit”, të ndryshuar, pas nenit 14/2 shtohet neni 14/3, me këtë përmbajtje:

Neni 14/3

Dispozitë kalimtare

Afati i vlefshmërisë së pasaportave të shtetasve shqiptarë, që përfundon brenda vitit 2020, zgjatet deri në datën 31 dhjetor 2020”.

Neni 2

Hyrja në fuqi

Ky akt normativ hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”