Sigal

SHOQËRIA PËRMBARIMORE “ARDAEL” shpk, shpall shitjen në ankand të parë për pasurinë si më poshtë:

1.Pasuria me nr.2/453+1-4,ZK.8594,Vol.6,Fq.17,lloji ‘’Apartament’’me sipërfaqe 94 m2 ,me adresë në Rr.’’Daut Boriçi’’Pll.1265,shk.1,k1,Ap.4,Shkodër, në bashkëpronësi të Medi (Mehdi) Sami Kullolli dhe Lejla Qazim Kullolli.Kufizimet e pasurisë :V.2/453,L.2/453,J.2/453,P.2/453.

Ankandi fillon me çmim fillestar në masën 4,000,000  (katër milion) lekë.

Ankandi zhvillohet në datë 04.01.2019 ora 16:00, në zyrën e Përmbaruesit Ardian Elezi në adresën si më poshtë.                                                                                     

Personat e interesuar mund të kontaktojnë në numrin: 0672027883, +355 4 2 250 183; email: [email protected] ; web : www.ardael.com ose në adresën Rr. “Xhorxh Ë Bush”,Kulla 1,Kati I,poshtë lokal Elizes,përballë Parlamentit,Tiranë.